II przetarg ograniczony gruntu rolnego o pow. 0,22 ha w strefie zabudowy w Gdakowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 stycznia 2018

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA II PRZETARG USTNY OGRANICZONY do właścicieli nieruchomości przyległych na nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty Regon 170747780, położoną w obrębie geodezyjnym 0002 Gdakowo-W, oznaczoną numerem działki 105/2 o pow. 2200 m2, zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00031719/4.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24848,oozł (słownie brutto: dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych oo/100). Cena zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

2. Opis nieruchomości: gruntowa o korzystnym kształcie, nieogrodzona, bez dostępu do uzbrojenia technicznego, ukształtowanie powierzchni równe, bez dojazdu bezpośredniego, klasa użytku PsIII, sąsiedztwo gruntów rolnych i zabudowy zagrodowej.

3. Opisana powyżej nieruchomość wolna jest od długów i obciążeń oraz praw osób trzecich, aczkolwiek bezumownie użytkowana.

4. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania – brak MPZP, obszar strefy zabudowy wg Studium UiKZP, polepszenie zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia na własność.

5. W przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości okalających, gdyż tylko oni mogą zagospodarować nieruchomość na poprawienie warunków funkcji rolno-zagrodowej. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik lub współuczestnicy jak wyżej zaoferują co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 250zł.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 2500,oo zł – należy podać nr nieruchomości i położenie – na konto Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym w Prabutach nr 75831900030000170420000070. Wpłaty należy dokonać do dnia 26 lutego 2018r, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 26.02.2018r. do godz. 15:oo). Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu.

8. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018r. poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.z 2014 r. poz.1490 ze zm.).

Przed przystąpieniem do przetargu nastąpi:

  • okazanie dowodu wpłaty wadium,
  • przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną lub prawną,
  • okazanie dowodów tożsamości, również współmałżonka.

9. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponieść koszty notarialno-sądowe związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

10. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 02 marca 2018 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej na parterze Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2.

11. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1061 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

12. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Uzasadnienie formy przetargu: ze względu na ograniczoną powierzchnię i nieregularny kształt przedmiotowa nieruchomość, jako niesamodzielna, pozbawiona warunków zabudowy, może być zagospodarowana tylko przez przyłączenie do przyległych nieruchomości.

13. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy. ul. Kwidzyńskiej 2 na stanowisku gospodarki gruntami w pok.11, IIp., tel.55/2624169.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-01-25
Data publikacji:2018-01-25
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:65