Przetarg działek budowlanych na Os. O.Klimuszki k/Sanatorium

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 maja 2018

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty zapisane w księdze wieczystej nr KW GD1I/00034212/1 położone w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty-M na Osiedlu O. Klimuszki wg poniższego wykazu:

Nr działki

Pow. działki w m2

Położenie przy ulicy

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

54/238

1491

O. Klimuszki

40670,00

4067,00

407,00

54/234  i 54/235

1687

 O. Klimuszki

46065,00

4607,00

461,00

54/239

1492

 O. Klimuszki

40865,00

4087,00

409,00

54/240

1505

 O. Klimuszki

41165,00

4117,00

412,00

54/241

1470

 O. Klimuszki

40265,00

4027,00

403,00

54/228 i 54/229

1641

 O. Klimuszki

44865,00

4487,00

449,00

54/232 i 54/233

1640

 O. Klimuszki

44865,00

4487,00

449,00

54/230 i 54/231

1567

 O. Klimuszki

42865,00

4287,00

429,00

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

1. Powyższe nieruchomości są niezagospodarowane, położone na budowanym osiedlu mieszkalnym. Dojazd średni, nieutwardzony, ulicą Lawendową, planowany również z ul. Rumiankowej i Chodkiewicza. Kształt działek regularny. Ukształtowanie powierzchni równe. Uzbrojenie terenu: wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna i gaz bez przyłączy, a uzgodnienia branżowe po stronie nabywców. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. Pod ziemią nieczynne odcinki sieci wodno-kanalizacyjnej.

2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości w planie miejscowym – zabudowa mieszkalna jednorodzinna wolnostojąca (Uchwała nr IX/51/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31VIII 2011r.: ,,Sanatoryjna – zabudowa mieszkaniowa”).

3. Powyżej opisane nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży na własność. Termin wydania nieruchomości nastąpi z dniem sporządzenia umowy notarialnej. Ustala się termin zakończenia budowy: 5 (pięć) lat licząc od daty zakupu nieruchomości. Za niedotrzymanie powyższego terminu naliczane będą kary umowne w wysokości 1000zł za pierwszy rok zwłoki, podwyższane o 50% za każdy kolejny rok opóźnienia zabudowy.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wpłacenie wadium, które może być wniesione w pieniądzu w wysokości podanej w powyższej tabeli – na konto Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym w Prabutach nr 75831900030000170420000070 – przy wpłaceniu wadium należy podać nr nieruchomości (działki) i jej położenie.

Wpłaty należy dokonać do dnia 21 VI 2018r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 21.06.2018r.).

Przed przystąpieniem do przetargu nastąpi:

  • okazanie dowodu wpłaty wadium, które kwalifikują osobę jako fizyczną, bądź prawną,
  • okazanie dowodów tożsamości (również współmałżonka)
  • przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną lub prawną.

6. W przypadku wygrania przetargu wadium wpłacone przez oferenta wlicza się w poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, z zastrzeżeniem ust. 8 (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) poniższego rozporządzenia, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu; 2) zamknięcia przetargu; unieważnienia przetargu; 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu.

7. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

8. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponieść koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

9. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 27 czerwca 2018r. o godz. 9oo w sali konferencyjnej na parterze Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2.

10. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1061 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty  przy. ul. Kwidzyńskiej 2 na stanowisku gospodarki gruntami w pok. nr 11, IIp., tel.55/2624169.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-05-16
Data publikacji:2018-05-16
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:178