GPG.6733.6.2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek  ENERGA – OPERATOR SA O/Olsztyn 10-950 Olsztyn ul. Tuwim 6, której   Pełnomocnikiem jest Pani Małgorzata Bryćko-Krauza reprezentująca firmę PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne ul. Obr. Pokoju 46G/2  83-000 Pruszcz Gdański,  z dnia 09.03.2018r.,  dnia 22.05.2018r. została wydana decyzja   nr 9/2018 (sygn. GPG.6733.6.2018) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV, w celu zasilania zabudowy letniskowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej” dla terenu położonego w Górowychach na działce geodezyjnej nr 13/21 i 13/24,  obręb Górowychy, gmina Prabuty.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA).

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o p. i z. p.).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY

MAREK SZULC

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-05-22
Data publikacji:2018-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:262