GPG.6733.11.2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 czerwca 2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.03.2018r.,  Energa Operator SA O/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje Pani Małgorzata Magoń PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Obr. Pokoju 46 G/2 83-000 Pruszcz Gdański, została wydania decyzja nr 13/18 na dz. geod. 154/2, 155, 156 i 192/1 obręb Szramowo, dz. geodez. nr 175/4, 175/5 175/3 i 57/1 obręb Brokowo Rakowieckie, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „przebudowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4kV o długości ok. 1.151 m; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i  § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA).

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać  zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego  przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o p. i z. p.).

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
Za-ca Burmistrza

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-06-20
Data publikacji:2018-06-20
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:182