II przetarg nieruchomości zabudowanej w Trumiejkach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2018

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość zabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00055487/2 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0029 Trumiejki -W oznaczoną numery działek 46 i 47 o łącznej pow. 3200 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 34400,oo zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta złotych oo/100).

1. Nieruchomość z budynkiem mieszkalno-gospodarczym o pow. zabudowy 127m2 w bardzo złym stanie technicznym. Teren siedliska płaski, nieogrodzony, zdewastowany, klasa użytków ,,B" i ,,dr", kształt korzystny, dostęp do infrastruktury wiejskiej (prąd i woda) z dojazdem ok. 300m od drogi asfaltowej, otoczenie użytków rolnych.

2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - brak planu, wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego MiG Prabuty strefa rolna, wg ewidencji gruntów i budynków tereny mieszkaniowe oraz drogi, natomiast sposób zagospodarowania zabudowa mieszkalno-gospodarcza, ew. siedlisko rolnicze.

3. Powyżej opisana nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność, w tym droga dojazdowa. Termin wydania nastąpi z dniem sporządzenia umowy notarialnej.

4. Wadium może być wnoszone w pieniądzu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna - sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, z zastrzeżeniem ust. 8 (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) n/w rozporządzenia, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu; 2) zamknięcia przetargu; 3) unieważnienia przetargu; 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 350zł.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3440zł. – na konto Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym w Prabutach nr 75831900030000170420000070 – przy wpłacaniu wadium należy podać oznaczenie nieruchomości j.w. Wpłaty należy dokonać do dnia 2 sierpnia 2018r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 02.08.2018r.).

7. Przed przystąpieniem do przetargu nastąpi:

  • okazanie dowodu wpłaty wadium, które kwalifikują osobę jako fizyczną, bądź prawną,
  • okazanie dowodów tożsamości (wymagane nr NIP, w tym współmałżonka)
  • przedstawienie pełnomocnictwa notarialnego przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną.

8. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018r. poz. 121) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.z 2014 r. poz.1490 ze zm.).

9. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponieść koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

10. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 8 sierpnia 2018r. o godz. 9.oo w pok.11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2.

11. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1061 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

12. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

13. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 na stanowisku gospodarki nieruchomościami w pok. nr 11, II piętro, tel. 55/2624169.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-07-04
Data publikacji:2018-07-04
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:64