GPG.6733.14.2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22.05.2018r.,  Energa Operator SA O/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje Pan Krzysztof Piotrowski reprezentujący firmę Pracownia Projektowa Krzysztof Piotrowski  z siedzibą 82-340 Tolkmicko Łęcze 9, została wydania decyzja nr 14/2018 na dz. geod. 270/3  obręb  0001, dz. geod. nr 30/10 obręb 0002, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa odcinków elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, połączona z demontażem istniejącego kabla; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i  § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA).

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać  zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego  przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o p. i z. p.).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-07-04
Data publikacji:2018-07-04
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:268