Wykaz nieruchomości do zbycia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lipca 2018

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia.

Położenie(obręb geodezyjny, ulica)

Opis nieruchomości

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania oraz forma zbycia

Cena nieruchomości w PLN

Wysokość opłat z tyt. użytkowania wieczystego, terminy wnoszenia opłat i zasady aktualizacji

0001 Prabuty - M

ulica Zamkowa 21

Mieszkanie nr 5 o pow. 47,75 m2 na parterze budynku wielorodzinnego z udziałem 7/100, w tym działce nr 212/2 pow. 1860m2 GD1I/00027934/6

Strefa zabudowy wg Studium UiKZP MiG Prabuty.
Lokal mieszkalny na rzecz najemcy bezprzetargowo

73320,oo brutto, w tym udział w gruncie 4087,oo

Własność. Zwolnione z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).

0005 Prabuty – M

ul. Kuracyjna 27

Mieszkanie nr 5 o pow. 54,10 m2 na I piętrze budynku wielorodzinnego oraz 9/100 udziału w działce nr 54/45 pow. 306m2 GD1I/00034775/5

Strefa zabudowy wg Studium UiKZP MiG Prabuty.
Lokal mieszkalny na rzecz najemcy bezprzetargowo

83320,oo brutto, w tym udział w gruncie 834,oo

0005 Prabuty - M

ul. Sosnowa

Działka nr 64/12 o pow. 1710 m2, nie- uzbrojona, dojazd nieutwardzony, nie- zagospodarowana, grunt pofałdowany, kształt regularny, znacznie porośnięta (drzewa / krzaki) GD1I/00041778/8

 

Wg decyzji o warunkach zabudowy: mieszkalna, jedno- rodzinna, wolnostojąca.

P r z e t a r g

Wywoławcza: 44831,oo netto

Własność. Cena z doliczeniem podatku VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710). Termin zakończenia budowy: 5 lat od daty aktu notarialnego pod rygorem kar umownych w wysokości 500 zł. za pierwszy rok przekroczenia terminu, podwyższane o 50% za każdy kolejny rok opóźnienia zagospodarowania nieruchomości.

0001 Prabuty – M

ul. B. Prusa

Działka gruntu nr 225/3 o pow. 42 m2  - obowiązek przełożenia / uzgodnienia kanalizacji teletechniczej na koszt inwestora,   uzbrojenie i dojazd dobre GD1I/00046092/0

Wg MPZP zabudowa usługowa i mieszkaniowa. P r z e t a r g

 

Wywoławcza: 2875,oo netto

Własność. Cena z doliczeniem podatku VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710). Termin zakończenia budowy: 4 lata od daty aktu notarialnego pod rygorem kar umownych w wysokości 1500 zł. za pierwszy rok przekroczenia terminu, podwyższane o 50% za każdy kolejny rok opóźnienia zagospodarowania nieruchomości. Nabywca pokrywa koszty notarialno-sądowe ustanowienia służebności przesyłu urządzeń infrastruktury technicznej w granicach nieruchomości.

0001 Prabuty – M

ul. Kraszewskiego

Działka gruntu nr 225/4 o pow. 101 m2  - obowiązek przełożenia / uzgodnienia ciepłociągu i gazociągu na koszt inwestora,   uzbrojenie i dojazd dobre GD1I/00046092/0

Wg MPZP zabudowa usługowa i mieszkaniowa. P r z e t a r g

 

Wywoławcza: 5875,oo netto

0001 Prabuty – M

ul. Daszyńskiego 1E

Działka nr 276/29 o pow. 126 m2 bez uzbrojenia, nieregularny kształt, średni dojazd. Działka nr 276/34 o pow. 97mpełne uzbrojenie, dobry dojazd/kształt.

GD1I/00017170/9

Obszar strefy zabudowy wg Studium UiKZPMiG Prabuty. Przetarg ograniczony na uzupełnienie funkcji mieszkalnej i gospodarczej nieruchomości przyległych.

 

10965,oo netto

Własność. Cena z doliczeniem podatku VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).

0001 Prabuty – M

ul. Daszyńskiego 1B / 1C

Działka nr 276/28 o pow. 13 m2 częściowo zabudowana i utwardzona nieuzbrojona, nieregularny kształt, do- jazd pośredni. GD1I/00017170/9

 

Obszar strefy zabudowy wg Studium UiKZPMiG Prabuty. Poprawa zagospodarowania mieszkalno-użytkowego działek nr 276/8/9.

Bezprzetargowo

1115,oo netto

Współwłasność w udziale po ½ części. Cena z doliczeniem podatku VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).

0001 Prabuty – M

ul. Daszyńskiego 1A

Działki nr 276/26 i 276/27 o pow.97 m2  częściowo ogrodzone, uzbrojenie e.e., wydłużony kształt, płaski teren, dojazd pośredni. GD1I/00017170/9

 

Obszar strefy zabudowy wg Studium UiKZPMiG Prabuty. Poprawa zagospodarowania mieszkalno-użytkowego działki nr 276/7.

Bezprzetargowo

5065,oo netto

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste 20% wartości gruntu, płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego. VAT 23%

Wysokość opłaty rocznej: 1% wartości gruntu, płatna jest do 31 marca każdego roku. Podatek VAT 23%.

Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeśli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

0003 Prabuty – M

ul. Ogrodowa 6

Strych po byłym lokalu mieszkalnym nr 5 o pow. 34,22 m2 z udziałem 1/5 nieruchomości zabudowanej nr 61/2 o pow. 169m2 GD1I/00019221/6

Strefa zabudowy wg Studium UiKZP MiG Prabuty. Część wspólna bezprzetargowo dla wspólnoty mieszkaniowej.

Wywoławcza brutto: 12200,oo w tym udział gruntowy 1000 zł.

Własność. Zwolnione z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 11 lipca 2018r. na okres trzech tygodni (szczegółowe informacje w pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624169 lub 49). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) upływa po 6-ciu tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-07-11
Data publikacji:2018-07-11
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:54