Obrady IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 grudnia 2018

Obrady IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 18 grudnia 2018 roku  (wtorek)  o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów Nr I – III  z sesji Rady Miejskiej w Prabutach kadencji 2018 – 2023.
 4. Informacja w sprawie modernizacji drogi nr 521 – przedstawiciel firmy PBD z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami kadencji 2018 – 2023.
 6. Wnioski i zapytania.
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na realizację przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na: demontażu, transporcie i składowaniu pokryć dachowych zawierających azbest i budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom objętych wieloletnim rządowym  programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmiany w treści załącznika do uchwały Nr XLIII/248/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącego podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały Nr XIV/67/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.
 21. Dyskusja nad wieloletnią prognozą finansową Miasta i Gminy Prabuty oraz nad Budżetem Miasta i Gminy na 2019 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.
 23. Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2019 rok.
 24. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

U W A G A:

W dniu 17 grudnia 2018 roku  (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 • Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na IV zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 • Sprawy organizacyjne komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz Jan Wiśniewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2018-12-14
Data publikacji:2018-12-14
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:567