Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XVIII/124/2019

Uchwała Nr XVIII/124/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z wyłączeniem nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowych.

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: XVIII/124/2019

XVIII/123/2019

Uchwała Nr XVIII/123/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: XVIII/123/2019

92/2019

Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: 92/2019

Rok 2020

8 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Rok 2020

Wykaz nieruchomości zbywanych w 2020 roku

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia.

8 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości zbywanych w 2020 roku

XVIII sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2019 roku

2 stycznia 2020
Czytaj więcej o: XVIII sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2019 roku

GPG.6733.11.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15.02.2019r. Pana Tomasza Kraweć reprezentującego firmę Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć z siedzibą 14-202 Iława ul. Smolki 17, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w  Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 30.12.2019r. została wydana decyzja nr 30/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na dz. geod. nr  1/18, 1/12, 1/13, 47/1, 47/2, 84/2, 32/1, 33  obręb Kamienna, dz. nr 88, 93, 94, 90, 96/3 obręb Gdakowo, dz. nr 22/2, 1/1, 97, 26/7, 26/13  obręb Antonin, dz. nr 99/2, 103/2, 104/1, 107/1, 109, 110/1, 113/1, 117, 125, 126/2, 129/9, 232, 158, 159, 160 obręb Gonty dla inwestycji pn.: „przebudowa odcinka elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej SN-15kV (ok. 5.253 m) na linię jednotorową niepełno izolowaną; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

31 grudnia 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.11.2019

91/2019

Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty wzoru wniosku o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dotacji na prowadzenie niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego, wzoru informacji o liczbie dzieci objętych miesięczną częścią dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, wzoru oświadczenia rodziców o miejscu zamieszkania dziecka niebędącego mieszkańcem Miasta i Gminy Prabuty, uczęszczającego do niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego w Prabutach oraz wzoru rozliczenia
wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Prabuty przez niepubliczną placówkę wychowania przedszkolnego.

30 grudnia 2019
Czytaj więcej o: 91/2019

87/2019

Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 grudnia 2019 roku.

30 grudnia 2019
Czytaj więcej o: 87/2019

82/2019

Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zmiany w załączniku nr 3 punktu nr 4 do Zarządzenia nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach procedur wewnętrznej kontroli finansowej.

30 grudnia 2019
Czytaj więcej o: 82/2019