Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego, Parkowej i Plac Wolności w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pn.: Przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego, Parkowej i Plac Wolności w Prabutach".

17 października 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego, Parkowej i Plac Wolności w Prabutach

GPG.6733.25.2019

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, dnia 16.10.2019r. została wydana decyzja dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie linii kablowej nN 0,4kV na działkach nr 34/11, 34/12, 34/16, 34/17, 34/19 obręb Górowychy Małe oraz działkach nr 90/2, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 92 obręb Górowychy.

17 października 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.25.2019

68/2019

Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  z dnia 18 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących zadania w zakresie „Przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego, Parkowej i Plac Wolności na skrzyżowanie typu rondo w Prabutach” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

15 października 2019
Czytaj więcej o: 68/2019

67/2019

Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących zadania w zakresie „Przebudowa ulicy Wiśniowej w zakresie wymiany nawierzchni” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

15 października 2019
Czytaj więcej o: 67/2019

Wydanie zezwolenia na wycinkę 2 drzew rosnących na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 83a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę 2 drzew gatunku sosna, rosnących na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

15 października 2019
Czytaj więcej o: Wydanie zezwolenia na wycinkę 2 drzew rosnących na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy

GPG.6733.26.2019

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 30.09.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.10.2019r.) Pana Michała Gruźlewskiego - Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU” Michał Gruźlewski z  siedzibą 86-302 Gać 20A,  pełnomocnika  ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w  Prabutach przy ul. Sosnowej, Kuracyjnej i Patyry  na działce geodezyjnej nr  62/1, 62/2, 63, 64/9, 64/10, 64/11, 64/12, 64/13, 149, 150, 157, 167 w  obrębie geodezyjnym nr 0005 Prabuty-M dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4kV zasilającej budynki mieszkalne.

12 października 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.26.2019

GPG.6733.21.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że dnia 10.10.2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty postanowieniem GPG.6733.21.2019 zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach na dz. geod. nr 178/3, 179 dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa oświetlenia terenu dla potrzeb zespołu garażowego; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

12 października 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.21.2019

69/2019

Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 października 2019 roku w sprawie: składu Komisji stypendialnej opiniującej wnioski o stypendia dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2018/2019.

10 października 2019
Czytaj więcej o: 69/2019

72/2019

Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

10 października 2019
Czytaj więcej o: 72/2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

9 października 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę