Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały                                Nr XLIII/278/2021 Rady Miejskiej  w Prabutach z dnia 10 listopada 2021  r. w sprawie:  uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczpospolitej Polskiej,  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty.

10 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty

3/2022

Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty informacji z zakresu wysokości dotacji oświatowej dla przedszkoli niepublicznych w roku 2022.

4 stycznia 2022
Czytaj więcej o: 3/2022

2/2022

Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2022 roku.

4 stycznia 2022
Czytaj więcej o: 2/2022

1/2022

Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty wzoru wniosku o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dotacji na prowadzenie niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego, wzoru informacji o liczbie dzieci objętych miesięczną częścią dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, wzoru oświadczenia rodziców o miejscu zamieszkania dziecka niebędącego mieszkańcem Miasta i Gminy Prabuty, uczęszczającego do niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego w Prabutach oraz wzoru rozliczenia wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Prabuty przez niepubliczną placówkę wychowania przedszkolnego.

4 stycznia 2022
Czytaj więcej o: 1/2022

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci ustalonych w celu dotowania przedszkoli niepublicznych, dla których miasto i gmina Prabuty jest organem rejestrującym w 2022 roku

4 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci ustalonych w celu dotowania przedszkoli niepublicznych, dla których miasto i gmina Prabuty jest organem rejestrującym w 2022 roku

103/2021

Zarządzenie nr 103/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie: zmiany załącznika Nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w
Prabutach.

3 stycznia 2022
Czytaj więcej o: 103/2021

100/2021

Zarządzenie Nr 100/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydatów na najemców lokali mieszkalnych w budynku położonym w Prabutach przy ul. Obrońców Westerplatte.

3 stycznia 2022
Czytaj więcej o: 100/2021

99/2021

Zarządzenie Nr 99/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynajmu mieszkań w budynku położonym w Prabutach przy ul. Obrońców Westerplatte.

3 stycznia 2022
Czytaj więcej o: 99/2021

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2021

Termin składania wniosków upływa 20 stycznia 2022 roku. Kompletnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Ludności, pok. Nr 2 (parter) Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

31 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2021

GPG.6733.31.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z  dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że w związku z wnioskiem z dnia 27 grudnia 2020 r.,  uzupełnionym dnia 18 stycznia 2021r., w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 258/20, obręb ewidencyjny 0003 Prabuty, dnia 23.12.2021r. wydano: - postanowienie znak: GPG.6733.31.2020 w sprawie podjęcia z urzędu zwieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 258/20, obręb ewidencyjny 0003 Prabuty, gmina Prabuty, - decyzję o umorzeniu postępowania ww. sprawie, z uwagi na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie objętym ww. wnioskiem.

23 grudnia 2021
Czytaj więcej o: GPG.6733.31.2020