Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

131/2022

Zarządzenie Nr 131/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i cieplnej w instytucjach zarządzanych i finansowanych przez gminę.

15 listopada 2022
Czytaj więcej o: 131/2022

GPG.6733.14.2022

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14 października 2022 r., złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, rozdziale kanalizacji sanitarnej od deszczowej wraz z przebudową drogi gminnej oraz budową nowego odcinka drogi na częściach działek nr 54/13, 54/48, 54/114, 54/125, 54/131, 54/132, 54/139, 54/141, 54/142, 54/145, 54/146, 54/177, 54/183, 54/184, 54/201, 54/207, 54/286, 55/7, 65/15, 67/5, 67/15, 67/18, 68/1, 73/3, 500, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Prabuty, gmina Prabuty oraz na części działki nr 8/45, położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Kamień, gmina Prabuty.

14 listopada 2022
Czytaj więcej o: GPG.6733.14.2022

GPG.6220.14.2022

Obwieszczenie GPG.6220.14.2022 z dnia 10.11.2022r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 717 w obrębie Obrzynowo, gmina Prabuty”.

10 listopada 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.14.2022

128/2022

Zarządzenie Nr 128/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu na lokale użytkowe, garaże oraz pomieszczenia gospodarcze.

8 listopada 2022
Czytaj więcej o: 128/2022

127/2022

Zarządzenie Nr 127/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07 listopada 2022 roku o zmianie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia wysokości czynszu najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach byłych warsztatów szkolnych przy ul. Kwidzyńskiej 10 w Prabutach.

8 listopada 2022
Czytaj więcej o: 127/2022

126/2022

Zarządzenie Nr 126/2022 Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty dnia 07 listopada 2022 roku.

8 listopada 2022
Czytaj więcej o: 126/2022

GPG.6733.15.2022

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000) zawiadamia się, że na wniosek dnia 19 października 2022 r., Pana Wojciecha Panek, Adamowo 86, 14-240 Adamowo, - pełnomocnika spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWIK Sp. z o.o. w Prabutach ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w granicach działek nr 79/2, 78/1, 80/2, 83/3, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

4 listopada 2022
Czytaj więcej o: GPG.6733.15.2022

GPG.6730.33.2022

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz. 2000) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 27.10.2022r. została wydana decyzja nr 56/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do 16 farm elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 109/40, położonej w obrębie ewidencyjnym Raniewo, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.33.2022).

4 listopada 2022
Czytaj więcej o: GPG.6730.33.2022

125/2022

Zarządzenie Nr 125/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

3 listopada 2022
Czytaj więcej o: 125/2022

Obrady LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 9 listopada 2022 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

3 listopada 2022
Czytaj więcej o: Obrady LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej