Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XXVI sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 września 2020 roku

7 października 2020
Czytaj więcej o: XXVI sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 września 2020 roku

61/2020

Zarządzenie nr 61/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów w mieście i gminie Prabuty.

7 października 2020
Czytaj więcej o: 61/2020

65/2020

Zarządzenie nr 65/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 września 2020 roku w sprawie dokonania zmiany treści zarządzenia nr 75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 września 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach.

7 października 2020
Czytaj więcej o: 65/2020

Wzmocnienie nawierzchni gruntowej drogi w miejscowości Sypanica, gmina Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na  "Wzmocnienie nawierzchni gruntowej drogi w miejscowości Sypanica, gmina Prabuty"

2 października 2020
Czytaj więcej o: Wzmocnienie nawierzchni gruntowej drogi w miejscowości Sypanica, gmina Prabuty

64/2020

Zarządzenie nr 64/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 września 2020 roku w sprawie sposobu potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych.

1 października 2020
Czytaj więcej o: 64/2020

GPG.4120.22.2020 - obwieszczenie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

Działając na podstawie art.  22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020, poz. 2067, ze zm.) oraz § 18b  Rozporządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  (Dz. U. 2019r. poz. 1886), zawiadamiam o zamiarze włączenia karty adresowej dla stanowiska:

30 września 2020
Czytaj więcej o: GPG.4120.22.2020 - obwieszczenie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

GPG.6733.19.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z wniosek z dnia 28.08.2020 r. uzupełniony dnia 25.09.2020r., oraz zmieniony dnia 28.09.2020r. złożony przez pełnomocnika – Pana Patryka Laskowskiego Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU” Michał Gruźlewski ul. Platynowa 2 86-302 Grudziądz reprezentującego Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV zasilającej budynki mieszkalne na części działki nr 1494/19 obręb 0004 Prabuty, gmina Prabuty.

30 września 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.19.2020

Nabór na stanowisko Kierownika Projektu ”Aktywnie w Gminie Prabuty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach Ogłasza Nabór na stanowisko Kierownika Projektu ”Aktywnie w Gminie Prabuty” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych.

29 września 2020
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko Kierownika Projektu ”Aktywnie w Gminie Prabuty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Decyzja nr 59/2020 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie istniejącego tarasu oraz nadbudowie istniejącego budynku na działce nr 13/9 w miejscowości Górowychy

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 28.09.2020r. została wydana decyzja nr 59/2020 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie istniejącego tarasu oraz nadbudowie istniejącego budynku, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 13/9 w miejscowości Górowychy, obręb Górowychy, gm. Prabuty (sygn.. GPG.6730.49.2020).

28 września 2020
Czytaj więcej o: Decyzja nr 59/2020 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie istniejącego tarasu oraz nadbudowie istniejącego budynku na działce nr 13/9 w miejscowości Górowychy

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie 2020/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie 2020/2021

25 września 2020
Czytaj więcej o: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie 2020/2021