Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Budowa Dwóch Elektrowni Słonecznych o mocy do 2MW – 2 x 1MW każda na działce nr 63/1 w obrębie Antonin w gminie Prabuty - postępowanie administracyjne

Działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Dwóch Elektrowni Słonecznych o mocy do 2MW – 2 x  1MW każda na działce nr 63/1 w obrębie Antonin w gminie Prabuty” strony postępowania mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

23 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Budowa Dwóch Elektrowni Słonecznych o mocy do 2MW – 2 x 1MW każda na działce nr 63/1 w obrębie Antonin w gminie Prabuty - postępowanie administracyjne

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego spisu rolnego 2020 na terenie miasta i gminy Prabuty

Na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. 2019  poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

Spis odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r.

23 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego spisu rolnego 2020 na terenie miasta i gminy Prabuty

Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206G Trzciano- Orkusz – Sypanica - Prabuty, obręb Julianowo (0010), gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie - decyzja

Działając na podstawie art. 104, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 22.06.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.2.2020, w której:

22 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206G Trzciano- Orkusz – Sypanica - Prabuty, obręb Julianowo (0010), gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie - decyzja

37/2020

Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

22 czerwca 2020
Czytaj więcej o: 37/2020

Postanowienie nr 88/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II

Postanowienie nr 88/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w składzie w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15 w gminie Prabuty.

19 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Postanowienie nr 88/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II

Postanowienie nr 87/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II

Postanowienie nr 87/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w składzie w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w gminie Prabuty.

19 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Postanowienie nr 87/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II

Postanowienie nr 85/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II

Postanowienie nr 85/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 66/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gm. Prabuty.

19 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Postanowienie nr 85/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 35 W GDAŃSKU z dnia 18 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Okręgowa Komisja Wyborcza nr 35 w Gdańsku podaje do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

19 czerwca 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 35 W GDAŃSKU z dnia 18 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty.

17 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 169/1 w miejscowości Gonty, obręb Gonty, gmina Prabuty

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 169/1 w miejscowości Gonty, obręb Gonty, gmina Prabuty.

17 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 169/1 w miejscowości Gonty, obręb Gonty, gmina Prabuty