Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6733.20.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19.07.2019r. Pana Wojciecha Dołęgowskiego, pełnomocnika Miasta i Gminy Prabuty, została wydana decyzja nr 24/2019 z dnia 19.09.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na dz. geod. nr  2, 5/16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 51 i 142  obręb Pólko dla inwestycji pn.: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, o długości ok. 800 m, wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków (dla 200 RLM, z wylotem oczyszczonych ścieków do cieku Kleczewskiego w ilości do 5716 m3/rok), w celu obsługi zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do odprowadzania ścieków”.

19 września 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.20.2019

XIII/88/2019

Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

19 września 2019
Czytaj więcej o: XIII/88/2019

XIII/87/2019

Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2009 roku.

19 września 2019
Czytaj więcej o: XIII/87/2019

Obrady XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 25 września 2019 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

19 września 2019
Czytaj więcej o: Obrady XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Prabuty

19 września 2019
Czytaj więcej o: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Prabuty

Wydanie zezwolenia na wycinkę 2 drzew na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy

Działając na podstawie art. 61 § 1, art. 49, art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 83a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek z dnia 05.09.2019r. postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania zezwolenia na wycinkę 2 drzew gatunku sosna, rosnących na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy.

18 września 2019
Czytaj więcej o: Wydanie zezwolenia na wycinkę 2 drzew na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy

Wykaz zbywanych nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia.

18 września 2019
Czytaj więcej o: Wykaz zbywanych nieruchomości

OBWIESZCZENIE o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w dniu 16.09.2019 r. wpłynął wniosek:   Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Ogrodowa 16 82-550 Prabuty o zawieszenie postępowania w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia terenu dla potrzeb zespołu garażowego; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

17 września 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie zimowym 2019/2020

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie zimowym 2019/2020

17 września 2019
Czytaj więcej o: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie zimowym 2019/2020

GPG.6733.22.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15.07.2019r. (data wpływu 23.07.2019r.) Pana Piotra Wojczala, pełnomocnika Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-500 Prabuty, dnia 17.09.2019r. została wydana  decyzja o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23/2019 dla terenu położonego   na działce geodezyjnej oznaczonej nr  53 obręb 0003  Prabuty dla inwestycji pn.: ,,Budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi (oświetlenie terenu oraz niezbędna infrastruktura techniczna), w tym zespół boisk sportowych z bieżniami i torem dla rolkarzy, siłownia zewnętrzna, linarium i miasteczko rowerowe; rodzaj zabudowy: zagospodarowanie towarzyszące zabudowie mieszkaniowej; cel publiczny: tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe” .

17 września 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.22.2019