Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XX/132/2020

Uchwała Nr XX/132/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Prabutach przy ul. Wojska Polskiego.

12 marca 2020
Czytaj więcej o: XX/132/2020

Konserwacja urządzeń melioracyjnych

Gminna Spółka Wodna w Prabutach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac polegających na konserwacji urządzeń melioracyjnych, objętych działalnością GSW w Prabutach.

11 marca 2020
Czytaj więcej o: Konserwacja urządzeń melioracyjnych

VII przetarg gruntu na powiększenie posesji przy ul. Wołyńskiej 6 / Akacjowej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA VII PRZETARG USTNY OGRANICZONY do nieruchomości przyległych przy ul. Wołyńskiej 6 i Akacjowej 7 na nieruchomość niezabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00025034/3 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty -M oznaczoną numerem działki 347/2 o pow. 43m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 1200,oo zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych oo/100) - do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

11 marca 2020
Czytaj więcej o: VII przetarg gruntu na powiększenie posesji przy ul. Wołyńskiej 6 / Akacjowej

III przetarg placu manewrowego przy ul. Reja 1 i 1A

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA III PRZETARG USTNY OGRANICZONY do właścicieli nieruchomości przyległych/sąsiednich na nieruchomość niezabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00023673/0 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0001 Prabuty przy ul. Reja 1 i 1A, oznaczoną numerem działki 207/14 o pow. 116m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 7000,oo zł. (słownie: siedem tysięcy złotych oo/100) - do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% stosownie do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2018r. poz. 2174.

11 marca 2020
Czytaj więcej o: III przetarg placu manewrowego przy ul. Reja 1 i 1A

11/2020

Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki.

10 marca 2020
Czytaj więcej o: 11/2020

II edycja otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/99/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019  r. w sprawie:  uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczpospolitej Polskiej,  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na  realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy  i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty.

9 marca 2020
Czytaj więcej o: II edycja otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty

Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych „Obrzynowo I i II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 153/1 oraz 153/2 o mocy do 2 MW ( 2x1MW), (obręb Obrzynowo) w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty

Działając na podstawie art. 61 § 1, art. 49, art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek z dnia 17.02.2020r. Polskiej Energii Odnawialnej sp. z o.o. ul. Witolda Gombrowicza 6H/3 60-461 Poznań postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych „Obrzynowo I i II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 153/1 oraz 153/2 o mocy do 2 MW ( 2x1MW), (obręb Obrzynowo) w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty”.

6 marca 2020
Czytaj więcej o: Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych „Obrzynowo I i II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 153/1 oraz 153/2 o mocy do 2 MW ( 2x1MW), (obręb Obrzynowo) w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty

9/2020

Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta i Gminy Prabuty w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

5 marca 2020
Czytaj więcej o: 9/2020

GPG.6733.5.2020

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 11.02.2020r. (data wpływu 12.02.2020r.) Miasta i Gminy Prabuty  ul.  Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty dnia 04.03.2020r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w  Prabutach przy ul. Sikorskiego, na działkach geodezyjnych nr 288/1 i 339  położonych w  obrębie geodezyjnym nr 0003  Prabuty-M dla inwestycji polegającej  na budowie sieci wodociągowej.

4 marca 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.5.2020

XX sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lutego 2020 roku

4 marca 2020
Czytaj więcej o: XX sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lutego 2020 roku