Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XXII/123/2012

Uchwała Nr XXII/123/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 3 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXII/123/2012

XXIII/124/2012

Uchwała Nr XXIII/124/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2013 roku.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIII/124/2012

XXIII/125/2012

Uchwała Nr XXIII/125/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/87/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2012 rok.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIII/125/2012

XXIII/126/2012

Uchwała Nr XXIII/126/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie : przyjęcia do wykonania w latach 2012-2014 zadania
publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – pod nazwą „Asystent Rodziny”.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIII/126/2012

XXIII/127/2012

Uchwała Nr XXIII/127/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: przekazania do realizacji Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prabutach zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIII/127/2012

XXIII/128/2012

Uchwała Nr XXIII/128/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Prabuty ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIII/128/2012

XXIII/129/2012

Uchwała Nr XXIII/129/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Prabuty ze Stowarzyszenia Gmin Polskie Zamki Gotyckie.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIII/129/2012

XXIII/130/2012

Uchwała Nr XXIII/130/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Prabuty ze Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej ”.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIII/130/2012

XXIII/131/2012

Uchwała Nr XXIII/131/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącego podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIII/131/2012

XXIII/132/2012

Uchwała Nr XXIII/132/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 lisopada 2012 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIII/132/2012