Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych, przekazane przez Koło Łowieckie "Szarak" Gdańsk, działające na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Na  podstawie art. 42b ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995r. prawo łowieckie (Dz. U. z 2020r. poz. 1683 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych, przekazane przez Koło  Łowieckie „Szarak” Gdańsk, działające na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

2 maja 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych, przekazane przez Koło Łowieckie "Szarak" Gdańsk, działające na terenie Miasta i Gminy Prabuty

GPG.6733.6.2022

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz.  503, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 kwietnia 2022 r., złożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWIK sp. z o.o. w Prabutach ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr 20, 18 w obrębie ewidencyjnym 0004 Miasto Prabuty, nr 9, 10, 11/1, 21/4, 17/9 w obrębie Stary Kamień, nr 1/24, 1/15, 1/20, 1/17 w obrębie Grażymowo, gmina Prabuty.

28 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2022

Budowa chodnika wraz z dojściem do świetlicy wiejskiej w Laskowicach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na budowę chodnika wraz z dojściem do świetlicy wiejskiej w Laskowicach

27 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Budowa chodnika wraz z dojściem do świetlicy wiejskiej w Laskowicach

53/2022

Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

26 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: 53/2022

GPG.6220.7.2022

Obwieszczenie GPG.6220.7.2022 z dnia 26.04.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym”.

26 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.7.2022

GPG.6220.9.2022

Obwieszczenie GPG.6220.9.2022 z dnia 26.04.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 24/8 w obrębie Pachutki, gmina Prabuty”.

26 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.9.2022

54/2022

Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości pod poszerzenia dróg położonych w gminie Prabuty.

26 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: 54/2022

Informacja na temat I przetaregu nieograniczonego na nieruchomość inwestycyjną przy ul. Przemysłowej w Prabutach

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY podaje do publicznej wiadomości, że I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONYna nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 0002 Prabuty ul. Przemysłowa, oznaczoną numerami działek 19, 89/3, 89/11 o łącznej pow. 4,4798m2, zapisaną w księgach wieczystych nr KW GD1I/00023557/1 i nr KW GD1I/00024426/1,

  • której cena wywoławcza netto wynosiła 1.141.000,oozł (słownie netto: jeden milion sto czterdzieści jeden tysięcy złotych oo/100, a podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2021, poz. 685),
  • przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego i sposobem zagospodarowania – działalność gospodarcza ,,6GG” szeroko pojęta, w tym produkcja, magazynowanie, usługi z wykluczeniem przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko, wymagających raportu środowiskowego wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej Zatorze,
  • z terminem zakończenia zabudowy upływającym po czterech latach od daty aktu notarialnego, pod rygorem kary umownej w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w pierwszym roku przekroczenia terminu, podwyższanej o 50% za każdy kolejny rok braku ukończonej zabudowy oraz zastrzeżeniem prawa odkupu nieruchomości przez okres 5 lat na wypadek niedotrzymania deklarowanych przez nabywcę zobowiązań, a także przysługującym sprzedawcy prawie pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości lub jej części przez kupującego,

otwarto w części jawnej w dniu 25 kwietnia 2022r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2 stwierdzając, że wpłynęła jedna, kompletna oferta z dowodem wpłaty wadium, a zatem do części niejawnej przetargu zakwalifikowano Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową DAM-ROB z/s 14-230 Zalewo przy ul. 29 Stycznia 9.

25 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Informacja na temat I przetaregu nieograniczonego na nieruchomość inwestycyjną przy ul. Przemysłowej w Prabutach

43/2022

Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

22 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: 43/2022

48/2022

Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia dni wolnych od pracy pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach w zamian za święto przypadające w 2022 roku w dzień wolny od pracy.

22 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: 48/2022