II przetarg działki budowlanej nr 54/165 o pow. 1085m.kw. przy ul. Rumiankowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty zapisane w księdze wieczystej nr KW GD1I/00034212/1 położone w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty-M na Osiedlu O.Klimuszki wg poniższego wykazu:

Nr działki

Pow. działki w m2

Położenie przy ulicy

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

54/165

1085

Rumiankowa

31836,oo

3184,oo

320,oo

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054.

 1. Powyższe nieruchomości są niezagospodarowane, położone na osiedlu mieszkalnym w budowie. Dojazd średni, nieutwardzony ulicami Miętową i Rumiankową. Kształty działek regularne. Ukształtowanie powierzchni równe. Uzbrojenie terenu: wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna i gaz bez przyłączy, a uzgodnienia branżowe po stronie nabywcy. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
 2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości w planie miejscowym – zabudowa mieszkalna jednorodzinna wolnostojąca (Uchwała nr IX/51/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31VIII2011r.: ,,Sanatoryjna – zabudowa mieszkaniowa”).
 3. Powyżej opisane nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży na własność. Termin wydania nieruchomości nastąpi z dniem sporządzenia umowy notarialnej. Ustala się termin zakończenia budowy: 5 (pięć) lat licząc od daty zakupu nieruchomości. Za niedotrzymanie powyższego terminu naliczane będą kary umowne w wysokości 1000zł za pierwszy rok zwłoki, podwyższane o 50% za każdy kolejny rok opóźnienia zabudowy.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  • wpłacenie wadium, które może być wniesione w pieniądzu w wysokości podanej w powyższej tabeli – na konto Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym w Prabutach nr 75831900030000170420000070
  • przy wpłaceniu wadium należy podać nr nieruchomości (działki) i jej położenie.
   Wpłaty należy dokonać do dnia 26 VI 2017r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 26.06.2017r.).

   Przed przystąpieniem do przetargu nastąpi:
  • okazanie dowodu wpłaty wadium komisji przetargowej
  • okazanie dowodów tożsamości (również współmałżonka)
  • przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną lub prawną.
 6. W przypadku wygrania przetargu wadium wpłacone przez oferenta wlicza się w poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, z zastrzeżeniem ust. 8 (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) poniższego rozporządzenia, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu; 2) zamknięcia przetargu; unieważnienia przetargu; 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu.
 7. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108).
 8. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponieść koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 9. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 30 czerwca 2017r. o godz. 9:oo w sali konferencyjnej na parterze Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2.
 10. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 2004 r. nr 167 poz. 1758) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
 11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty  przy. ul. Kwidzyńskiej 2 na stanowisku gospodarki gruntami w pok. nr 11, IIp., tel.55/2624169.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2017-05-18
Data publikacji:2017-05-18
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:158