I przetarg działki budowlanej nr 45/3 o pow. 1348m.kw. przy ul. Działkowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA  I  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną przy ul. Działkowej w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty-M oznaczoną nr działki 45/3 o powierzchni 1348 m2 zapisaną w księdze wieczystej Kw nr GD1I/00022235/1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40.000,oozł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych oo/100) – kwota netto.

 1. Powyższa nieruchomość jest niezagospodarowana, o regularnym kształcie, ze spadkiem terenu, dostęp do infrastruktury miejskiej z ul. Działkowej, w tym energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz ziemny, a wszelkich uzgodnień dotyczących przyłączy technicznych dokonuje nabywca. Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej w pośredniej strefie miasta. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – zabudowa mieszkalna jednorodzinna wolnostojąca. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Powyżej opisana nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność. Termin wydania nieruchomości nastąpi z dniem sporządzenia umowy notarialnej.
 4. Ustala się termin zabudowy cztery lata licząc od dnia zakupu nieruchomości. Za niedotrzymanie powyższego terminu naliczane będą kary umowne w wysokości 1000zł za pierwszy rok zwłoki, podwyższane o 50% zł za każdy kolejny rok opóźnienia zagospodarowania nieruchomości.
 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 400,oo zł.
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  • wpłacenie w gotówce wadium, które może być wniesione w pieniądzu w wysokości 4000,oozł – przy wpłaceniu wadium należy podać nr nieruchomości i położenie – na konto Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym w Prabutach nr 75831900030000170420000070.Wpłaty należy dokonać do dnia 26 czerwca 2017r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 26.06.2017r.).

   Przed przystąpieniem przetargu nastąpi:
  • okazanie dowodu wpłaty wadium,
  • okazanie dowodów tożsamości (również współmałżonka),
  • przedstawienie pełnomocnictwa notarialnego przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną / fizyczną.
   Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu.
 8. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. tj. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108).
 9. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić należny podatek VAT w wysokości 23 % od ceny nabycia (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710 ze zm.), a także ponieść koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 10. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 30 czerwca 2017r. o godz. 9.oo w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2.
 11. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 2004 r. nr 167 poz. 1758) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
 12. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty  przy. ul. Kwidzyńskiej 2 na stanowisku gospodarki gruntami w pok. nr 11, II piętro, tel. 55/2624169.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2017-05-18
Data publikacji:2017-05-18
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:152