Decyzja nr 58/2017 o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach przy ulicy Spokojnej na działce geod. nr 38/9 obręb 0001

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 października 2017

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 , art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 30.08.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.08.2017r.) została wydania decyzja nr 58/2017 o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach przy ulicy Spokojnej na działce geod. nr 38/9 obręb 0001 dla inwestycji pn: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i  § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA).

Zgodnie z art. 127a strona może zrzec się prawa do wniesienia  odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.   Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2017-10-10
Data publikacji:2017-10-10
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:304