GPG.6733.21.2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 października 2017

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty, w imieniu której występuje Pan Krzysztof Winnicki prowadzący działalność SAN-BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki Bądki 55H 82-520 Gardeja, z dnia 24.09.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.10.2017r.)  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w obrębie geodezyjnym 0002 Prabuty na działkach geodezyjnych nr 25, 28, 41/12, 88/19  dla inwestycji polegającej na budowie  sieci wodociągowej wraz  z przyłączami.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż można składać uwagi i zastrzeżenia do ww. sprawy, w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 w pokoju nr 11 II p.  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2017-10-11
Data publikacji:2017-10-11
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:130