Ważna informacja dla wykonawców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lutego 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pragnie zwrócić Państwa uwagę na bardzo istotne zmiany, jakie niesie dla Wykonawców wdrożenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych.

Począwszy od dnia 18 kwietnia 2018 r. składanie JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) będzie dopuszczalne jedynie w formie elektronicznej, co w praktyce oznacza przesłanie oświadczenia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Z dniem 18 października 2018 r. powyższy wymóg obligatoryjnej formy elektronicznej pod rygorem nieważności, będzie dotyczył wszystkich dokumentów, o których mowa w art. 10a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym ofert i oświadczeń.

Z nadejściem powyższych dat, niedopuszczalne będzie złożenie dokumentów w formie pisemnej („papierowej”)!

Koniecznym staje się zatem wyposażenie osób, składających w toku postępowania o udzielenie zamówienia, oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w kwalifikowany podpis elektroniczny, a także odpowiednie przeszkolenie pracowników dla zapewnienia sprawnego składania dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl.

W każdym prowadzonym postępowaniu zamawiający będzie określał szczegółowe rodzaje, sposobu użycia itd., środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem których będzie się odbywać komunikacja między zamawiającym a wykonawcą.

Obecnie realizowany jest rządowy projekt E-zamówienia, mający na celu stworzenie centralnej platformy służącej do komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

W postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed 18 kwietnia 2018 r. JEDZ składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 17 ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

Natomiast w postępowaniach wszczętych począwszy od dnia 18 kwietnia 2018 r. JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-02-20
Data publikacji:2018-02-20
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Krasińska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1591