III przetarg na dzierżawę dz. nr 32 w Gontach o pow. 0,55 ha

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 marca 2018

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości stanowiącą własność Miasta i Gminy w Prabutach położoną w obrębie geodezyjnym 0004 Gonty Prabuty-W oznaczoną nr działki 32 o powierzchni 0,55 ha zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00015254/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie.

Wywoławcza stawka czynszu za dzierżawę wynosi 0,17 kwintala pszenicy (słownie: siedemnaście kilogramów pszenicy) rocznie. Czynsz dzierżawny płatny w 2-óch półrocznych ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez krajową średnią cenę skupu opublikowaną przez GUS za każde półrocze danego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 30 września za I półrocze oraz do dnia 28 lutego za II półrocze.

Opis nieruchomości:

1. Powyższa nieruchomość o pow. 0,55 ha jest zagospodarowana w klasach użytków RV o pow. 0,42 ha oraz RVI o pow. 0,13 ha, położona w centrum wsi Gonty, w sąsiedztwie gruntów rolnych, zabudowań mieszkalnych oraz kopalni kruszyw.
Dojazd bardzo dobry – bezpośrednio z  drogi gminnej – dz. nr 222. Kształt działki regularny, prostokątny, działka jest zarośnięta krzakami. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią z tym, że wydanie nieruchomości nastąpi z dniem zawarcia umowy dzierżawy.

2. Przeznaczenie nieruchomości – brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – strefa rolna. Aktualny sposób zagospodarowania: uprawy rolne.

3. Powyżej opisana nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.

4. Ustala się termin rolniczego zagospodarowania do dnia 30.09.2018r. pod rygorem rozwiązania umowy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego.

5.  Projekt umowy dzierżawy wyłożony będzie do wglądu w pok. 11 II p. tut. Urzędu .

6.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej stawki czynszu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% wywoławczej stawki czynszu, tj. 0,01 kwintala pszenicy.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 100,00zł – przy wpłaceniu wadium należy podać nr nieruchomości i położenie – na konto Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym w Prabutach nr 75831900030000170420000070.

Wpłaty należy dokonać do dnia 9 kwietnia 2018r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 09.04.2018r.).

8. Przed otwarciem przetargu nastąpi:

  • okazanie dowodu wpłaty wadium komisji przetargowej,
  • okazanie dowodów tożsamości (wymagane nr NIP, w tym współmałżonka),
  • przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną lub prawną wraz z wymaganą opłatą skarbową w kwocie 17,00 zł.

9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy.

10. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawnej w terminie określonym przez organizatora przetargu.

11. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

12. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 13 kwietnia 2018r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2.

13. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty  przy ul. Kwidzyńskiej 2 w Zespole ds. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami pok. nr 11 (II piętro), tel. 55/2624149.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-03-13
Data publikacji:2018-03-13
Osoba sporządzająca dokument:Agata Klimkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:38