Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 kwietnia 2018

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA KONKURS na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach, adres szkoły: Trumiejki 42, 82-550 Prabuty.

1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto i Gmina Prabuty.

2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

3. Oferta osoby przystępującej do konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), powinna zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
  2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę i miejsce urodzenia,
  3. obywatelstwo,
  4. miejsce zamieszkania
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectwo pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polski (Dz. U. z 2011 r. poz.224 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca,
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. oświadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
 11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów  (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademicka,
 15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

4. Na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 3  pkt. 4-7, 12 i 13.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem "Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach”, do dnia 7 maja 2018 r. do godz. 15.00, osobiście w Biurze Obsługi Ludności (parter) Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy  w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty. W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dacie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

6. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

8. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji zostaną  powiadomieni w formie pisemnej i telefonicznej.

BURMISTRZ Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-04-16
Data publikacji:2018-04-16
Osoba sporządzająca dokument:Palmira Trzcińska-Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1802