GPG.6733.13.2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 maja 2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pan Sebastian Mystkowski reprezentujący firmę Biuro Projektowe EnergyPRO ul. Grunwaldzka 8A/16 14-200 Iława, z dnia 07.05.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.05.2018r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa linii kablowej nn 0,4 kv oraz złącza kablowo-pomiarowego celem zasilenia działki nr 8/55, inwestycja przebiega przez działki nr 8/55, 1/15 obręb Stary Kamień, działka nr 65/54 obręb 0005 Prabuty.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z tym informuję, iż można składać uwagi i zastrzeżenia do w/w wniosku, w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 w pok. Nr 11 II p., w dniach pracy Urzędu, w godzinach: 7.30 – 13.00 w piątki, 7.30- 18.00 w środy oraz  7.30- 15.30  w pozostałe dni tygodnia, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-05-16
Data publikacji:2018-05-16
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:180