Urząd Miasta i Gminy Prabuty

I przetarg ograniczony gruntu o pow. 0,58ha nad jez. Dzierzgoń w Obrzynowie

7 czerwca 2018

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA  I PRZETARG USTNY OGRANICZONY do właścicieli nieruchomości przyległych na nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty Regon 170747780, położoną w obrębie geodezyjnym 0017 Obrzynowo-W, oznaczoną numerem działki 7 o pow. 5849 m2, zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00040312/7.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 118993,oo zł (słownie netto: sto osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote oo/100) z doliczeniem podatku VAT w wymiarze 23% należnego na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

2. Opis nieruchomości: gruntowa o niekorzystnym kształcie, użytkowana jako teren zielony, bez dostępu do drogi i uzbrojenia technicznego, ukształtowanie powierzchni zróżnicowane, klasa użytku PsV, sąsiedztwo gruntów rolnych i zabudowy rekreacyjnej nad brzegiem jez. Dzierzgoń.

3. Opisana powyżej nieruchomość wolna jest od długów, ale obciążona prawem dzierżawy do dnia 28.02.2021 r. na rzecz osoby fizycznej, więc nabywca nieruchomości wstępuje w prawa i obowiązki wydzierżawiającego.

4. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego otoczenia jez. Dzierzgoń i sposób zagospodarowania – teren rekreacji wodnej oznaczony symbolem UW. Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia na własność.

5. W przetargu mogą brać udział właściciele sąsiednich gruntów, gdyż tylko oni posiadają dostęp do nieruchomości, co stanowi uzasadnienie formy przetargu. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 1200 zł.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 12000 zł – należy podać nr nieruchomości i położenie – na konto Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym w Prabutach nr 75831900030000170420000070. Wpłaty należy dokonać do dnia 9 lipca 2018r, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 09.07.2018r. do godz. 15:oo). Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu.

8. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018r. poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

Przed przystąpieniem do przetargu nastąpi:

  • okazanie dowodu wpłaty wadium, które kwalifikuje osobę jako fizyczną, bądź prawną,
  • przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną lub prawną,
  • okazanie dowodów tożsamości, również współmałżonka.

9. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponieść koszty notarialno-sądowe związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

10. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 13 lipca 2018r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej na parterze Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2.

11. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1061 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

12. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

13. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy. ul. Kwidzyńskiej 2 na stanowisku gospodarki gruntami w pok.11, IIp., tel.55/2624169.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-06-07
Data publikacji:2018-06-07
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:76