Urząd Miasta i Gminy Prabuty

II przetarg działek budowlanych przy ul. O.Klimuszki

11 lipca 2018

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA II PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY na nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty zapisane w księdze wieczystej nr KW GD1I/00034212/1 położone w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty-M na Osiedlu O.Klimuszki wg poniższego wykazu:

Nr działki

Pow. działki w m2

Położenie przy ulicy

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

54/238

1491

 O.Klimuszki

40670,oo

4067,oo

407,oo

54/234  i 54/235

1687

46065,oo

4607,oo

461,oo

54/240

1505

41165,oo

4117,oo

412,oo

54/241

1470

40265,oo

4027,oo

403,oo

54/228 i 54/229

1641

44865,oo

4487,oo

449,oo

54/232 i 54/233

1640

44865,oo

4487,oo

449,oo

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

1. Powyższe nieruchomości są niezagospodarowane, położone na budowanym osiedlu mieszkalnym. Dojazd średni, nieutwardzony, ulicą Lawendową, planowany również z ul. Miętowej i Chodkiewicza. Kształt działek regularny. Ukształtowanie powierzchni równe. Uzbrojenie terenu: wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna i gaz bez przyłączy, a uzgodnienia branżowe po stronie nabywców. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. Pod ziemią nieczynne odcinki sieci wodno-kanalizacyjnej.

2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości w planie miejscowym – zabudowa mieszkalna jednorodzinna wolnostojąca (Uchwała nr IX/51/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31VIII2011r.: ,,Sanatoryjna – zabudowa mieszkaniowa”).

3. Powyżej opisane nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży na własność. Termin wydania nieruchomości nastąpi z dniem sporządzenia umowy notarialnej. Ustala się termin zakończenia budowy: 5 (pięć) lat licząc od daty zakupu nieruchomości. Za niedotrzymanie powyższego terminu naliczane będą kary umowne w wysokości 1000zł za pierwszy rok zwłoki, podwyższane o 50% za każdy kolejny rok opóźnienia zabudowy.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które może być wniesione w pieniądzu w wysokości podanej w powyższej tabeli – na konto Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym w Prabutach nr 75831900030000170420000070 – przy wpłaceniu wadium należy podać nr nieruchomości (działki) i jej położenie. Wpłaty należy dokonać do dnia 7 VIII 2018r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 07.08.2018r.).

Przed przystąpieniem do przetargu nastąpi:

  • okazanie dowodu wpłaty wadium, które kwalifikują osobę jako fizyczną, bądź prawną,
  • okazanie dowodów tożsamości (również współmałżonka),
  • przedstawienie pełnomocnictwa notarialnego przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną.

6. W przypadku wygrania przetargu wadium wpłacone przez oferenta wlicza się w poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, z zastrzeżeniem ust. 8 (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) poniższego rozporządzenia, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu.

7. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018r. poz. 121) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.z 2014 r. poz.1490 ze zm.).

8. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponieść koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

9. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 13 sierpnia 2018r. o godz. 9oo w sali konferencyjnej na parterze Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2.

10. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1061 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2 na stanowisku gospodarki nieruchomościami w pok. nr 11, IIp., e-mail: j.zielinski@prabuty.pl, tel.55/2624169.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-07-11
Data publikacji:2018-07-11
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:52