GPG.6733.13.2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pan Sebastian Mystkowski reprezentujący firmę Biuro Projektowe EnergyPRO ul. Grunwaldzka 8A/16 14-200 Iława, z dnia 07.05.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.05.2018r.), została wydania decyzja nr 15/2018 na dz. geod. nr 11/5, 8/55 obręb Stary Kamień, dz. geod. nr 65/54 obręb 0005, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, w celu zasilania przepompowni ścieków; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i  § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA).

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać  zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego  przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o p. i z. p.).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-07-10
Data publikacji:2018-07-10
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:319