Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

2 sierpnia 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i uchwały Nr XL/229/2017  Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29  listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczona odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizacje celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2018 roku” OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w  art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

2. Rodzaj zlecanego zadania publicznego:

1)   w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a)  Organizacja gminnych zawodów motocrossowych w Prabutach.

Warunki realizacji zadania:

miejsce realizacji zadania: Miasto i Gmina Prabuty

- przygotowanie toru motocrossowego do zawodów,

- zorganizowanie i przeprowadzenie gminnych zawodów motocrossowych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r. – 0  zł

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2018 r. – 5.000 zł

Planowany termin realizacji zadania: sierpień – grudzień 2018 r. 

3. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, określa § 14. Rozdziału VII Uchwały Nr XL/229/2017  Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29  listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczona odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2017 r poz. 1463 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizacje celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2018 roku” . Treść Uchwały jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty pod adresem: www.prabuty.pl .

 4. Termin składania ofert.

Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300) wraz załącznikami:

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia – ważność oceniana jest na dzień złożenia wniosku)

2) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2017 r. lub 2016 r. - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności, gdy organizacja nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, powinna do oferty dołączyć zestawienie przychodów i kosztów za okres swojej działalności,

3) umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie partnera),

4) aktualny statut organizacji,

5) w przypadku składania kopii dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ,,Konkurs na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie ...” w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2 (parter) w terminie do dnia 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty. Komisja konkursowa rozpatrzy oferty w terminie 14 dni licząc od daty otwarcia ofert.  

5.  Dodatkowe informacje.

1) W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych związanych bezpośrednio z realizacją zleconego zadania publicznego w wysokości  do 5% kwoty dotacji,

2) Udział środków własnych w kosztach realizacji zadania nie może być mniejszy niż 15% całkowitego budżetu zadania w tym, wkład własny w postaci pracy wolontariuszy w łącznej wysokości do 10% kosztów realizacji zadania publicznego.

3) Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty w oparciu o przedłożoną dokumentację z postępowania konkursowego przeprowadzonego przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

6. Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, w pok. nr 30 (III p) lub telefonicznie pod numerem  55 262 41 53.

O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 7 dni od daty zakończenia postępowania konkursowego. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej www.prabuty.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części,  przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

BURMISTRZ Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-08-02
Data publikacji:2018-08-02
Osoba sporządzająca dokument:Palmira Trzcińska-Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1757