I przetarg budowlanych działek rekreacyjnych nad jez. Dzierzgoń w Gontach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 września 2018

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0004 GONTY -W wg poniższego wykazu:

Nr działek

Pow. działki w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

174/37

1041

GD1I/00039632/6

33561,oo

3357

340

174/38

1057

GD1I/00039632/6

34061,oo

3407

350

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% stosownie do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

1. Powyższe nieruchomości są niezagospodarowane, atrakcyjnie położone nad jez. Dzierzgoń w sąsiedztwie tzw. rybakówki, terenów rolnych, oddalone od urbanizacji. Zjazd z utwardzonej drogi do Górowych i dojazd drogą szutrową. Kształt działek regularny z nieznacznym obniżeniem. Uzbrojenie terenu w sieci wodociągową i elektryczną bez przyłączy, a uzgodnienia branżowe po stronie nabywcy. Nieruchomości nie obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, bez przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Gonty - zabudowa rekreacyjna" w terenie oznaczonym symbolem 2/3ML - teren indywidualnej zabudowy rekreacyjnej (Uchwała Rady Miejskiej w Prabutach Nr XIX/117/2012 z dn. 27.06.2012r.).

3. Powyżej opisane nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży na własność. Termin wydania nieruchomości nastąpi z dniem sporządzenia umowy notarialnej. Ustala się termin zakończenia budowy: 5 (pięć) lat licząc od daty zakupu nieruchomości. Za niedotrzymanie powyższego terminu naliczane będą kary umowne w wysokości 500zł za pierwszy rok zwłoki, podwyższane o 50% za każdy kolejny rok opóźnienia zabudowy.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które może być wniesione w pieniądzu w wysokości podanej w powyższej tabeli – na konto Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym w Prabutach nr 75831900030000170420000070 – przy wpłaceniu wadium należy podać nr nieruchomości (działki) i jej położenie (miejscowość / obręb).

Wpłaty należy dokonać do dnia 11 X 2018r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 11 październik 2018r.).

Przed przystąpieniem do przetargu nastąpi:

  • okazanie dowodu wpłaty wadium, które kwalifikuje osobę jako fizyczną, bądź prawną,
  • okazanie dowodów tożsamości (również współmałżonka)
  • przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną lub prawną.

6. W przypadku wygrania przetargu wadium wpłacone przez oferenta wlicza się w poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, z zastrzeżeniem ust. 8 (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) poniższego rozporządzenia, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu.

7. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 121) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

8. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponieść koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

9. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 17 października 2018r. o godz. 9.oo w pok. 16, IIp. Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2.

10. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 2004 r. nr 167 poz. 1758) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty przy ul.Kwidzyńskiej 2 na stanowisku gospodarki nieruchomościami w pok. 11 (II piętro), tel.55/2624169.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2018-09-14
Data publikacji:2018-09-14
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:30