Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Budowa budynku rekreacyjnego wolno stojącego w Rodowie Małym gm. Prabuty ozn. nr działki 62/7

4 grudnia 2018

Działając na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się, że w  dniu 04.12.2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty postanowieniem GPG.6730.38.2018 podjął postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu położonego w Rodowie Małym gm. Prabuty ozn. nr działki 62/7 obręb Rodowo Małym dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacyjnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: indywidualna zabudowa rekreacyjna.

Z treścią postanowienia  można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję , iż można składać uwagi i zastrzeżenia do ww. sprawy, w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 w pokoju nr 11 II p.  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY

MAREK SZULC

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2018-12-04
Data publikacji:2018-12-04
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:921