GPG.6733.26.2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22.10.2018. (data wpływu do tut. Urzędu 24.10.2018.) Pana Jerzego Glaza reprezentującego firmę PUPH „EL-BUD” Michał Szymański ul. 11-ego Listopada 28/4 82-500 Kwidzyn działającego na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 04.01.2019r. została wydana decyzja nr 1/2019 dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 110, 122/4, 125, 206, 121, 120, 210, 119/2, 140/3 i 140/4 obręb Jakubowo dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz złącz kablowo-pomiarowych, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i  § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA).

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać  zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego  przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o p. i z. p.).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-01-07
Data publikacji:2019-01-07
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:224