I przetarg gruntu budowlanego o pow. 0,0377ha przy ul. Legionów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2019

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0001 Prabuty-M wg poniższego wykazu:

Nr działek

Pow. łączna działek w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

209/5 i 211/21

377

GD1I/00023673/0

17.000,oo

1700,oo

170,oo

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% stosownie do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

1. Powyższa nieruchomość jest niezagospodarowana, zadrzewiona, zakrzaczona, położona blisko centrum miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i usługowo-handlowej. Dojazd dobry nieutwardzony z ul. Legionów. Kształt działki w trapezie. Ukształtowanie powierzchni nierówne, w tym obrzeżne skarpy z możliwością wystąpienia ruchów masowych ziemi. Uzbrojenie terenu pełne, ale brak przyłączy, ich koszt i uzgodnienia branżowe po stronie nabywcy. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią, ale: a) rozgałęzienie napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV ze słupem rozstawionym na gruncie ogranicza parametry zagospodarowania budowlanego i rodzi konieczność uzgodnień z zarządcą sieci, b) wniosek notarialny ustanowi na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa ,,PEWIK" Sp. z o.o. w Prabutach służebność przesyłu polegającą na prawie nieograniczonego w czasie korzystania z nieruchomości obciążonej na szerokości pasa technologicznego 4m w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bieżącej eksploatacji odcinka sieci wodociągowej oznaczonej symbolem woD80c, możliwości korzystania z urządzenia, przesyłania medium, a także prawie swobodnego dostępu służby branżowej, w tym przejazdu i przechodu w celu usunięcia awarii, wykonania prac konserwatorskich instalacji, wykonania remontu z prawem modernizacji i demontażu z każdorazowym zapewnieniem przywrócenia stanu poprzedniego w terminie 14 dni po zakończeniu czynności j.w.

2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości wg decyzji nr 52/2018 o warunkach zabudowy z dnia 06.09.2018r. GPG.6730.40.2018: mieszkalna, jednorodzinna, wolnostojąca, przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zaznacza ponadto: a) strefę ochrony ekspozycji układu urbanistycznego Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 63 decyzją z dnia 19.09.1956r., b) stanowisko archeologiczne nr 7 ujęte w gminnej ewidencji zabytków pod nr AZP 24049/17, co skutkuje obowiązkiem badań archeologicznych z wymaganą zgodą WUOZ Gdańsk przed projektowaniem oraz konsultacją projektu budowlanego i uzgodnieniem robót budowlanych z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

3. Powyżej opisana nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność. Termin wydania nieruchomości nastąpi z dniem sporządzenia umowy notarialnej. Ustala się termin zakończenia budowy: 5 (pięć) lat licząc od daty zakupu nieruchomości. Za niedotrzymanie powyższego terminu naliczane będą kary umowne w wysokości 1000zł za pierwszy rok zwłoki, podwyższane o 50% za każdy kolejny rok opóźnienia zabudowy.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które może być wniesione w pieniądzu w wysokości podanej w powyższej tabeli – na konto Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym w Prabutach nr 75831900030000170420000070 – przy wpłaceniu wadium należy podać nr nieruchomości (działki) i jej położenie (ulicę).

Wpłaty należy dokonać do dnia 05 II 2019r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 5 luty 2019r.).

Przed przystąpieniem do przetargu nastąpi:

  • okazanie dowodu wpłaty wadium, które kwalifikuje osobę jako fizyczną, bądź prawną,
  • okazanie dowodów tożsamości (również współmałżonka)
  • przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną lub prawną.

6. W przypadku wygrania przetargu wadium wpłacone przez oferenta wlicza się w poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, z zastrzeżeniem ust. 8 (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) poniższego rozporządzenia, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu.

7. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 121) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

8. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponieść koszty notarialno-sądowe.

9. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 11 lutego 2019r. o godz. 9.oo w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2.

10. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 2004 r. nr 167 poz. 1758) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 na stanowisku gospodarki nieruchomościami w pok. 11 (II piętro), e-mail: j.zielinski@prabuty.pl , tel.55/2624169.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-01-09
Data publikacji:2019-01-09
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:63