GPG.6733.30.2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lutego 2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.11.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu: 04.12.2018r.)  Pana Dariusza Chmurę reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ELVEN ul.  Leśmiana 21/11 82-300 Elbląg działającego na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w  Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 392/13, 392/2, 393 obręb 0003 dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz złącz kablowo-pomiarowych, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i  § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA).

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać  zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego  przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o p. i z. p.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-02-05
Data publikacji:2019-02-05
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:281