Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 kwietnia 2019

 W celu zgłoszenia kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Rejestracja komitetów wyborczych trwała do 6 kwietnia 2019 r.

 Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Zgodnie z § 4 ww. uchwały:

 „1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim;
  2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

  1. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  2. nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”.

Wykaz obwodów głosowania wraz z siedzibami komisji obwodowych zostaje umieszczony w BIP Prabuty.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, wymienionym w § 5 ww. uchwały. Wykazy wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami do Europarlamentu oraz ich adresy zamieszczane są na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej.

Zgłoszeń do komisji dokonuje się na drukach określonych w ww. uchwale.

Druk zbiorczy-Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez komitet wyborczy.

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników wyborczych lub osób upoważnionych przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Prabutach  parter Biuro Ewidencji Ludności w godz. od  9:00 do 14:00 .

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2–10 ww. uchwały. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały.

Druk -Zgłoszenie do komisji przez wyborcę.

W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały. Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy w Gdańsku.  Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego.

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego powołuje Komisarz Wyborczy w Gdańsku  do dnia 5 maja 2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-04-11
Data publikacji:2019-04-11
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:130