I przetarg działek pod zabudowę garażową przy ul. Ogrodowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając zgodnie z § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)  OGŁASZA I PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY na nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty zapisane w księgach wieczystych nr KW GD1I/00017614/4 oraz GD1I/00049834/5 położone w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty - M przy ul. Ogrodowej oznaczone nr działek 87/26 i 87/27 każda z osobna o pow. 21 m2 oraz nr 499 o pow. 35 m2 wszystkie z udziałem 1/24 w placu manewrowym oznaczonym nr działki 496/5 o pow. 925 m2 - w cenie wywoławczej odpowiednio po 4300 zł. każda z osobna oraz 6500zł. Do wylicytowanych kwot zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

1. Powyższe nieruchomości są niezabudowane, szeregowo przyległe do zabudowy garażowej. Położone w pobliżu centrum miasta z zabudową mieszkalną, usługowo-handlową i użyteczności publicznej. Dojazd dobry. Kształt działek regularny. Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, uzgodnienia branżowe w gestii inwestora. Brak długów i obciążeń oraz praw osób trzecich.

2. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania – brak planu i szeregowa zabudowa garażowa (zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Realizacja inwestycji wymaga uprzedniego wystąpienia do Ministra Inwestycji i Rozwoju z wnioskiem o udzielenie odstępstwa od przepisów technicznych umożliwiających zabudowę bezpośrednio przy granicy działek.

3. Powyżej opisane nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży na własność wraz z udziałem 1/24 części własności placu manewrowego. Termin wydania nieruchomości nastąpi z dniem sporządzenia umowy notarialnej.

4. Ustala się termin zakończenia budowy trzy lata licząc od dnia zakupu nieruchomości. Za niedotrzymanie powyższego terminu naliczane będą kary umowne w wysokości 500zł. za pierwszy rok zwłoki, podwyższane o 50% za każdy kolejny rok opóźnienia zagospodarowania nieruchomości.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2.

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą na konto Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym w Prabutach nr 75831900030000170420000070 wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 430zł. lub 650zł. w terminie do dnia 11 VI 2019r. (ostateczny termin wpływu 11.06.2019r.).

Przed przystąpieniem do przetargu nastąpi:

  • sprawdzenie wpłaty wadium, które kwalifikuje jako osobę fizyczną, bądź prawną,
  • okazanie dowodów tożsamości, w tym współmałżonka
  • przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną.

7. Wpłacone wadium: a) wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przy czym płatność ceny wylicytowanej w przetargu wymagana jest w całości na konto tut. Urzędu przed zawarciem umowy notarialnej, b) zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

8. W przypadku niezawarcia aktu notarialnego, za nieusprawiedliwioną przyczyną leżącą po stronie kandydata na nabywcę w terminie wyznaczonym przez sprzedającego – organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

9. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 43zł. lub 65zł.

10. Koszty związane z czynnościami notarialnymi ponosi nabywca.

11. W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.

12. Szczegółowe informacje - pok. 11, IIp., tel.55/2624169.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-05-15
Data publikacji:2019-05-15
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:32