II przetarg nieruchomości zabudowanej o pow. 0,3758ha w Orkuszu 2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2019

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość zabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00015965/5 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0018 Orkusz -W oznaczoną numerami działek 30/3 i 30/4 o łącznej pow. 3758 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180.000,oo zł. (słownie brutto: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych oo/100).

1. Nieruchomość zabudowana w funkcji mieszkalno-gospodarczej z lat 1960-79 w stanie technicznym średnio - złym. Teren siedliska płaski, częściowo ogrodzony, brzegiem posesji przebiega podziemny kabel teletechniczny tD, klasa użytków ,,Br-PsIII", kształt korzystny, dostęp do infrastruktury wiejskiej (prąd i woda) z dojazdem z drogi asfaltowej, otoczenie zabudowy siedliskowej, letniskowej i użytków rolnych blisko Jeziora Orkusz.

2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego obszaru nad jez. Orkusz (symbol MR) opisane jako zabudowa rolnicza z programem zagospodarowania dla potrzeb rolnictwa, adaptacja istniejących siedlisk rolniczych, zagospodarowanie rekreacyjne, usługi związane z rekreacją, ew. działalność gospodarcza nieuciążliwa i niepogarszająca stanu środowiska.

3. Powyżej opisana nieruchomość wolna jest od długów i obciążeń oraz praw osób trzecich, przeznaczona do sprzedaży na własność. Termin wydania nastąpi z dniem sporządzenia umowy notarialnej.

4. Wadium może być wnoszone w pieniądzu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna - sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, z zastrzeżeniem ust. 8 (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) n/w rozporządzenia, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu; 2) zamknięcia przetargu; 3) unieważnienia przetargu; 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 1800zł.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 18000zł. – na konto Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym w Prabutach nr 75831900030000170420000070 – przy wpłacaniu wadium należy podać oznaczenie nieruchomości j.w. Wpłaty należy dokonać do dnia 11 czerwca 2019r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 11.06.2019r.).

7. Przed przystąpieniem do przetargu nastąpi:

  • okazanie dowodu wpłaty wadium, które kwalifikują osobę jako fizyczną, bądź prawną,
  • okazanie dowodów tożsamości (wymagane nr NIP, w tym współmałżonka)
  • przedstawienie pełnomocnictwa notarialnego przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną.

8. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018r. poz. 121) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.z 2014 r. poz.1490 ze zm.).

9. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponieść koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

10. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 17 czerwca 2019r. o godz. 9.oo w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2.

11. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1061 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

12. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

13. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 na stanowisku gospodarki nieruchomościami w pok. nr 11, II piętro, tel. 55/2624169.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-05-15
Data publikacji:2019-05-15
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:41