GPG.6733.14.2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.03.2019r.  (data wpływu 05.04.2019r.) Pani Małgorzaty Magoń reprezentującej firmę usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Deyny 10 83-034 Trąbki Małe, działającej na rzecz Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 06.06.2019r. została wydana decyzja nr 18/2019 o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na dz. geod. nr  87, 167 i 155/1 obręb Gilwa dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN-15KV (ok. 70 m), stacji transformatorowej oraz odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV (ok. 130 m); rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i  § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA).

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać  zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego  przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o p. i z. p.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-06-07
Data publikacji:2019-06-07
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:475