I przetarg gruntów budowlanych przy ulicach Akacjowej i Kasztanowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2019

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty położone w Prabutach wg poniższego wykazu:

Lp

Nr działki

Położenie: ulica, obręb geodezyjny

Pow. w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza w złotych*

Wysokość wadium w złotych

1

378/15

378/18

0003-M

Kasztanowa

512

GD1I/00017614/4

GD1I/00022235/1

24500,oo

2450,oo

2

378/3

378/14

378/20

0003-M

Akacjowa

637

27000,oo

2700,oo

* do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% stosownie do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2174).

1. Powyższe nieruchomości są częściowo ogrodzone i zagospodarowane. Dojazdy dobre z dróg publicznych utwardzonych. Kształty działek zbliżone do regularnych, powierzchnie równe. Pełne uzbrojenie techniczne bez przyłączy, których uzgodnienia i wykonawstwo obciążają nabywcę. W środku działki nr 378/20 murowany budynek gospodarczo-garażowy kolidujący z zabudową, ale przeznaczony do rozbiórki przez inwestora po uzyskaniu przez niego wymaganej dokumentacji budowlanej. W narożu działki nr 378/20 podziemny kabel telekomunikacyjny tAc. Sąsiedztwo mieszkalnictwa. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi, za wyjątkiem notarialnego ustanowienia w umowie sprzedaży na rzecz Miasta i Gminy Prabuty służebności przesyłu na działce nr 378/15 polegającej na prawie nieograniczonego w czasie korzystania z nieruchomości obciążonej na szerokości pasa technologicznego 3m w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bieżącej eksploatacji odcinka sieci kanalizacji deszczowej kd200c, możliwości korzystania z urządzenia, przesyłania medium, a także prawie swobodnego dostępu służby branżowej, w tym przejazdu i przechodu w celu usunięcia awarii, wykonania prac konserwatorskich instalacji, wykonania remontu z prawem modernizacji i demontażu z każdorazowym zapewnieniem przywrócenia stanu poprzedniego w terminie 14 dni po zakończeniu czynności j.w.

  1. obowiązują pięcioletnie terminy zabudowy nieruchomości pod rygorem kar umownych w wysokości 1000 zł. za pierwszy rok przekroczenia terminu, podwyższane o 50% za każdy kolejny rok opóźnienia zagospodarowania obydwu nieruchomości.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej wolnostojącej.

3. Termin wydania nieruchomości nastąpi z dniem sporządzenia umowy notarialnej. Cena wywoławcza oraz wysokość wadium podane są w powyższej tabeli.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z poz. 1 - 250 zł. oraz poz. 2 - 300 zł.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które może być wniesione w pieniądzu w wysokości podanej w powyższej tabeli – na konto Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach w Banku Spółdzielczym Prabuty nr 75831900030000170420000070 lub w kasie tut. Urzędu – przy wpłaceniu wadium należy podać nr nieruchomości (działki) i jej położenie. Wpłaty należy dokonać do dnia 30 lipca 2019r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 30 VII 2019 r.).

Przed przystąpieniem do przetargu nastąpi:

  • okazanie dowodu wpłaty wadium, kwalifikujące osobę jako prawną lub fizyczną,
  • okazanie dowodu tożsamości (również współmałżonka), a w przypadku firm: wyciągów z KRS lub CEIDG, nr NIP, uchwały o nabyciu przedmiotowej nieruchomości, umowy/statutu przedsiębiorstwa,
  • przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną, bądź fizyczną.

6. W przypadku wygrania przetargu wadium wpłacone przez oferenta wlicza się w poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, z zastrzeżeniem ust. 8 n/w rozporządzenia, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu.

7. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2018, poz. 2204) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014 poz. 1490).

8. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponieść koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

9. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 5 sierpnia 2019r. o godz. 900 w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2.

10. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (t.j.Dz.U.2017 poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty  przy. ul. Kwidzyńskiej 2 na stanowisku gospodarki nieruchomościami w pok. 11 (II piętro), e-mail: j.zielinski@prabuty.pl , tel. 55/2624169.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-07-03
Data publikacji:2019-07-03
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:102