V przetarg ograniczony gruntu przy ul. Wołyńskiej 6 i Akacjowej 7

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2019

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA V PRZETARG USTNY OGRANICZONY do nieruchomości przyległych przy ul. Wołyńskiej 6 i Akacjowej 7 na nieruchomość niezabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00025034/3 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty -M oznaczoną numerem działki 347/2 o pow. 43m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 1200,oo zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych oo/100) - do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

1. Nieruchomość gruntowa, jednostronnie ogrodzona, kształt podłużny, dostęp do infrastruktury miejskiej i dojazd dobre, otoczenie pośredniej strefy zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej, wolnostojącej.

2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - brak planu, wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego MiG Prabuty strefa zabudowy, wg ewidencji gruntów i budynków klasa użytków B, natomiast sposób zagospodarowania to uzupełnienie funkcji posesji mieszkalnej.

3. Termin wydania nastąpi z dniem sporządzenia umowy notarialnej.

4. Wadium może być wnoszone w pieniądzu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna - sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, z zastrzeżeniem ust. 8 (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) n/w rozporządzenia, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 12zł.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 120zł. – na konto Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym w Prabutach nr 75831900030000170420000070 – przy wpłacaniu wadium należy podać oznaczenie nieruchomości j.w. Wpłaty należy dokonać do dnia 30 lipca 2019r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 30.07.2019r.).

7. Przed przystąpieniem do przetargu nastąpi:

  • okazanie dowodu wpłaty wadium, które kwalifikują osobę jako fizyczną, bądź prawną,
  • okazanie dowodów tożsamości (również współmałżonka)
  • przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.

8. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018r. poz. 2204) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.z 2014 r. poz.1490 ze zm.).

9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialno-sądowe. Uzasadnienie formy przetargu: zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który w tym przypadku spełniają tylko dwie osoby, tj. właściciele posesji mieszkalnych przy ul. Wołyńskiej 6 i Akacjowej 7.

10. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 05 sierpnia 2019r. o godz. 9.3o w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2.

11. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

12. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

13. Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 na stanowisku gospodarki nieruchomościami w pok. nr 11, II piętro, e-mail: j.zielinski@prabuty.pl, tel. 55/2624169.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-07-03
Data publikacji:2019-07-03
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:95