GPG.6733.19.2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.07.2019r. Pana Wojciecha Dołęgowskiego, pełnomocnika Miasta i Gminy Prabuty, została wydana decyzja nr 22/2019 z dnia 05.09.2019r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na dz. geod. nr  3/8, 5/16, 142, 144 obręb Pólko dla inwestycji pn.: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, o długości ok. 880 m, w celu obsługi zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do odprowadzania ścieków”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i  § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA). Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać  zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego  przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o p. i z. p.).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-09-09
Data publikacji:2019-09-09
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:195