Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, o długości ok. 800 m, wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków w Pólku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2019

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 t.j.) oraz na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018. poz. 2096 t.j.) zawiadamia się strony postępowania, że zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2019 z dnia 19.09.2019r. dla terenu położonego w Pólku, na działce geodezyjnej nr 2,3/4, 3/5, 5/16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 51 i 142 obręb Pólko dla inwestycji pn.: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, o długości ok. 800 m, wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków (dla 200 RLM, z wylotem oczyszczonych ścieków do cieku Kleczewskiego w ilości do 5716 m3/rok), w celu obsługi zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do odprowadzania ścieków”.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2, pokój 11 tel. (55) 262 41 47 w dniach pracy Urzędu, w godzinach: 7.30 – 14.00 w piątki 7.30- 17.00 w środy oraz  7.30- 15.30  w pozostałe dni tygodnia.

W związku z powyższym informuje się, iż na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-10-01
Data publikacji:2019-10-01
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:333