GPG.6733.28.2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2019

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29.10.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.10.2019r.) Pana Macieja Glaza  reprezentującego firmę PUPH „EL-BUD” Michał Szymański ul. 11-ego Listopada 28/4 82-500 Kwidzyn, działającego na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Prabutach przy ul. Cisowej, na działkach geodezyjnych nr 461/2, 460  położonych w obrębie geodezyjnym nr 0003  Prabuty-M oraz na działce nr 92/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 0005 Prabuty-M, dla inwestycji polegającej  na budowie linii kablowej nn-0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynku mieszkalnego.  

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż można składać uwagi i zastrzeżenia do ww. sprawy, w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 w pokoju nr 11 II p.  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. W załączeniu klauzula informacyjna dot. RODO.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-11-07
Data publikacji:2019-11-07
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:295