GPG.6733.9.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17 kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 22 kwietnia 2020 r.), uzupełnionego dnia 30 kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 7 maja 2020 r.) złożony przez pełnomocnika – Pana Dariusza Chmura, Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane ELVEN, ul. Leśmiana 21/11, 82-300 Elbląg, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalno-usługowego (część usługowa), na działce nr 40/7 w miejscowości Prabuty, obręb 0003 Prabuty, gm. Prabuty.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż można składać uwagi i zastrzeżenia do ww. sprawy, w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 w pokoju nr 11 II p.  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

W załączeniu klauzula informacyjna dot. RODO.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-05-11
Data publikacji:2020-05-11
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:92