Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty

17 czerwca 2020

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.06.2020 r. do 15.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.07.2020 r., w siedzibie: Prabuckie Centrum Kultury i Sportu, ul. Łąkowa 22, 82-550 Prabuty o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu lub na adres Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.08.2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym – na adres e-mail: biuro@prabuty.pl     

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu ww. projektem studium, dokumentacją planistyczną i prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego dokumentu.

Z ww. dokumentami można zapoznać się w dniach od 24.06.2020 r. do 15.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty w godzinach pracy Urzędu.

Mapa interaktywna dostępna jest na stronie http://www.prabuty.pl/mapa2/

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuro@prabuty.pl w terminie do dnia 07.08.2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uwagi i wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-06-17
Data publikacji:2020-06-17
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1444