Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206G Trzciano- Orkusz – Sypanica - Prabuty, obręb Julianowo (0010), gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie - decyzja

22 czerwca 2020

Działając na podstawie art. 104, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 22.06.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.2.2020, w której:

 1. Stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206G Trzciano- Orkusz – Sypanica - Prabuty, obręb Julianowo (0010), gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie”, planowanego do realizacji na działkach nr 14 i 30 - obr. geod. Julianowo;
 2. Określił następujące warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia:
  1. Teren budowy w miejscach narażonych na migrację płazów i innych niewielkich rozmiarów zwierząt, (sąsiedztwo odtwarzanego mostu z drogą dojazdową i rzeki) należy zabezpieczyć przed możliwością dostania się zwierząt za pomocą tymczasowych płotków, siatek lub folii wygradzających,
  2. Roboty należy wykonywać przy zapewnieniu ciągłego przepływu wody w korycie rzeki umożliwiającego jej odpływ z górnej zlewni,
  3. Koryto rzeki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem podczas wykonywania prac ziemnych poprzez zastosowanie ścian ochronnych,
  4. Skarpy rzeki należy zabezpieczyć przed osuwiskami,
  5. Wody opadowe z mostu należy odprowadzać na skarpy nasypu drogowego lub do rowów,
  6. Używany na budowie sprzęt oraz maszyny i środki transportu muszą być w dobrym stanie technicznym, w celu nie dopuszczenia do niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych z maszyn i urządzeń,
  7. Plac budowy należy wyposażyć w sorbenty do likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych,
  8. Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi należy magazynować w miejscach zabezpieczonych przez przenikaniem substancji niebezpiecznych do gruntu,
  9. Wszelkie naprawy pojazdów i maszyn, wymianę olejów napędowych, smarów oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzętu należy przeprowadzać poza placem budowy, na terenie stałych baz wykonawcy lub w specjalistycznych punktach serwisowych, na szczelnym stanowisku, izolowanym od podłoża,
  10. Odpady należy magazynować w wyznaczonych miejscach lub pomieszczeniach i przekazywać firmie posiadającej odpowiednie pozwolenia na odbiór tych odpadów,
  11. Teren budowy należy wyposażyć w przenośne toalety,

W związku z powyższym strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz wniesienia od niej odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. Odwołanie od decyzji wnieść można w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Z decyzją zapoznać można się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty,  po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu na wyznaczoną godzinę. Odwołanie od decyzji wnieść można w formie papierowej: w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty lub elektronicznie: przez profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. niniejsze Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie w dniu 22.06.2020r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Obwieszczenie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 22.06.2020r. na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w miejscowości Obrzynowo oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-06-22
Data publikacji:2020-06-22
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:329