GPG.6733.15.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 czerwca 2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na złożony wniosek z dnia 15 czerwca 2020 r., przez pełnomocnika – Pana Tomasza Kasprowicz, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postepowanie administracyjne w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej sieci kablowej 0,4 kV, na działkach nr 403, 378/15 w miejscowości Prabuty, obręb 0003 Prabuty, gm. Prabuty.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż można składać uwagi i zastrzeżenia do ww. sprawy, w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 w pokoju nr 11 II p.  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

W załączeniu klauzula informacyjna dot. RODO.                                                                                                                

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-06-29
Data publikacji:2020-06-29
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:37