Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na stanowisko pracy do spraw rolnictwa, leśnictwa i gospodarki komunalnej

7 grudnia 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na  stanowisko pracy do spraw rolnictwa, leśnictwa i gospodarki komunalnej w Zespole do spraw Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami, Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

1. Wymagania niezbędne do pracy na stanowisku:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. doświadczenie zawodowe – odbyta praktyka zawodowa lub staż absolwencki lub przygotowanie zawodowe,
 4. dobra znajomość obsługi komputera,
 5. znajomość obsługi programu „Microsoft Office”,
 6. umiejętność pracy w zespole, chęć zdobywania wiedzy, odpowiedzialność, sumienność, staranność i systematyczność w pracy,
 7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe do pracy na stanowisku:

 1. wykształcenie wyższe w zakresie rolnictwa,
 2. doświadczenie w pracy na stanowisku do spraw leśnictwa, rolnictwa i gospodarki komunalnej,
 3. prawo jazdy kategorii B,
 4. znajomość regulacji prawnych z zakresu  rolnictwa, łowiectwa, gospodarki komunalnej oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 5. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych,
 6. predyspozycje osobowościowe: dyspozycyjność, kreatywność, konsekwencja w realizacji zadań, dążenie do podnoszenia kwalifikacji, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przygotowanie opinii w sprawie rocznych planów łowieckich,
 2. współpraca z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, leśniczymi lasów państwowych w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich,
 3. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt, zapewnieniem opieki zwierzętom bezdomnym i zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 4. wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznawanej za agresywną,
 5. prowadzenie postępowań związanych z ochroną zwierząt rażąco zaniedbywanych lub okrutnie traktowanych,
 6. współpraca z instytucjami i służbami pracującymi na rzecz rolnictwa,
 7. wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
 8. realizacja zadań wynikających z organizowania i przeprowadzania spisów rolnych,
 9. udział w pracach komisji szacującej straty w rolnictwie spowodowane klęskami żywiołowymi,
 10. prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów i ochroną roślin,
 11. nadzór nad cmentarzami komunalnymi,
 12. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego jego konserwacją i naprawą, prowadzenie rozliczeń finansowych w tym zakresie.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Środowisko pracy. Pełny etat. Godziny pracy stałe od 7.30 do 15.30 w poniedziałek, wtorek i czwartek. W środę od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00. Praca wykonywana na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, głównie w pomieszczeniu biurowym na I piętrze. Pozostała infrastruktura: schody, korytarze, sanitariaty. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wyjazdy służbowe samochodem osobowym w celach prowadzenia wizji lokalnych, szkoleniowych i konsultacyjnych. Obsługa sprzętu biurowego i komputerowego, praca na dokumentach, kontakt z klientami Urzędu.
 2. Środki pracy. Komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, faks oraz inne typowe narzędzia do pracy biurowej. Biurko, krzesło obrotowe z kółkami jezdnymi.
 3. Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne. Praca zaliczana do lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga szczególnych predyspozycji zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Wymagane są podstawowe badania lekarskie i szkolenia z zakresu bhp. Wymagana sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2020 r., w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 12%.

6. Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 4. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. kserokopie dokumentów poświadczających stopień niepełnosprawności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) – dotyczy    kandydatów niepełnosprawnych,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, do pobrania: http://bip.prabuty.pl/p,128,klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych
 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 18 grudnia 2020 roku do godziny 14.00  na adres: Urząd Miasta i Gminy w Prabutach ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach – stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i gospodarki komunalnej”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym  terminie, nie będą rozpatrywane.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostanie przeprowadzona formalna i merytoryczna ocena ofert, w drugim rozmowa kwalifikacyjna.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach w dniu 21 grudnia 2020 roku o godzinie 9.00. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 695267700.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-12-07
Data publikacji:2020-12-07
Osoba sporządzająca dokument:Jędrzej Krasiński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1210