Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/13 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004

29 kwietnia 2021

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 29.04.2021r. została wydana decyzja nr 29/2021 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/13 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.12.2021).

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także z aktami przedmiotowej sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2 w pokoju nr 11, II  p. 

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA).

W załączeniu klauzula RODO.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC          

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2021-04-29
Data publikacji:2021-04-29
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:603