Urząd Miasta i Gminy Prabuty

GPG.6733.14.2021

18 sierpnia 2021

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12 lipca 2021 r.  uzupełnionego dnia 2 sierpnia 2021 r. (data wpływu 03.08.2021r.), złożonego przez pełnomocnika – Pana Leszka Śmieszalskiego, ul. Komandorska 25, 80-299 Gdańsk, reprezentującego P4 sp. z o. o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 2/26, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735, ze zm.) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż można składać uwagi i zastrzeżenia do ww. sprawy, w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 w pokoju nr 11 II p.  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

W załączeniu klauzula informacyjna dot. RODO.                                                                                                                

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2021-08-18
Data publikacji:2021-08-18
Osoba sporządzająca dokument:Agata Kamińska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:838