GPG.6220.4.2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 września 2021

Obwieszczenie GPG.6220.4.2021 z dnia 03.09.2021r., dotyczące wydania decyzji GPG.6220.4.2021 z dnia 03.09.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Prabutach przy ulicy Wojska Polskiego 21A na działkach ewidencyjnych nr 34/9, 34/20, 34/22, 36/8 obręb Prabuty 0002, powiat kwidzyński”.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247) zawiadamia się strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.03.2021r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu 12.03.2021r.) CEMAR Raciborscy sp. j. ul. Piwna 1 13-200 Działdowo w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przetwarzaniu odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Prabutach przy ulicy Wojska Polskiego 21A na działkach ewidencyjnych nr 34/9, 34/20, 34/22, 36/8 obręb Prabuty 0002, powiat kwidzyński” Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty w dniu 03.09.2021r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.4.2021, w której:

 1. Stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Przetwarzanie odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Prabutach przy ulicy Wojska Polskiego 21A na działkach ewidencyjnych nr 34/9, 34/20, 34/22, 36/8 obręb Prabuty 0002, powiat kwidzyński”.
 2. Określił następujące warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia
  1. Wodę należy pobierać z sieci wodociągowej.
  2. Ścieki socjalno- bytowe z zakładu należy odprowadzać do kanalizacji sanitarnej.
  3. Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać powierzchniowo do gruntu na teren przedmiotowych działek inwestora.
  4. Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.
  5. Teren przedsięwzięcia należy wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów).
  6. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
  7. Zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymianą oleju środków transportu, maszyn należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo- wodnego i wód powierzchniowych.
  8. Należy wyznaczyć odpowiednio zabezpieczone miejsce (np. kontenery lub inne zbiorniki) na magazynowane odpady, także niebezpieczne, wydzielone ze złomu metalowego podczas jego segregacji.
  9. Przeładunek złomu należy prowadzić w sposób minimalizujący emisję hałasu, np. poprzez unikanie zrzucania złomu, do kontenerów oraz na pojazdy o dużej wysokości.
  10. Prasonożyce, w tym agregat prądotwórczy należy zamontować w sposób minimalizujący powstawanie i przenoszenie wibracji podczas zgniatania złomu, np. na stabilnym podłożu, z zastosowaniem podkładek antywibracyjnych.
  11. Cięcie i zgniatanie złomu, przy pomocy urządzeń i maszyn stanowiących źródło hałasu o dużym natężeniu oraz drgań (prasonożyce) należy prowadzić przez okres nie dłuższy niż 1 godzina w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dnia.
  12. Eksploatację zakładu należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, na jednej zmianie.
  13. Po uruchomieniu punktu przetwarzania odpadów należy wykonać pomiary hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie. Pomiary, zgodnie z wymaganiami art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1396), powinny być wykonane przez akredytowane laboratorium. Pomiary należy wykonać przy pełnym obciążeniu maszyn i urządzeń, w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a ich wyniki przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku, w ciągu miesiąca od wykonania.

W związku z powyższym strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz wniesienia od niej odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. Odwołanie od decyzji wnieść można w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stronami w w/w postępowaniu są: Wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. W analizowanym przypadku przez obszar ten rozumie się: przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy zapoznać można się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu na wyznaczoną godzinę. Odwołanie od decyzji wnieść można w formie papierowej: w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty lub elektronicznie: przez profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiamy również, że treść wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.4.2021 z dnia 03.09.2021r. udostępniona została w dniu 03.09.2021r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. niniejsze Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie w dniu 03.09.2021r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Obwieszczenie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 03.09.2021r. na tablicach ogłoszeń, znajdujących się przy ul. Daszyńskiego i Wojska Polskiego w Prabutach oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2021-09-03
Data publikacji:2021-09-03
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:55