GPG.6220.8.2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2021

Obwieszczenie GPG.6220.8.2021 z dnia 07.09.2021r. w/s możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WM, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/2, obręb geodezyjny Gdakowo, gmina Prabuty”.

Działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247) zawiadamiam, że w toku prowadzonego na wniosek z dnia 16.04.2021r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu 19.04.2021r.) MPV sp. z o.o., ul. Świętojańska 43/23 81-391 Gdynia, reprezentowanej przez Pełnomocnika PARTNER POL Radosław Pankowski, ul. Bukowa 1 87-500 Rypin postępowania administracyjnym w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WM, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/2, obręb geodezyjny Gdakowo, gmina Prabuty” w dniu 02.08.2021r. Wnioskodawca dokonał zmian w karcie informacyjnej w/w przedsięwzięcia dotyczących kierunku posadowienia paneli, które mają być skierowane w stronę południową lub zachodnio – wschodnią i nachylone do ziemi pod kątem od 15 do 35 stopni. Wcześniej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia widniał zapis, że panele będą skierowane w stronę południową i nachylone pod kątem od 15 do 35 stopni.

Mając na uwadze powyższą zmianę Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wystąpił do właściwych organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o informację czy w związku z w/w dokonanymi zmianami aktualne są wyrażone przez te organy stanowiska w kwestii braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Organy opiniujące w przesłanym do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty pismach podtrzymały wyrażone wcześniej opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze ponownie informujemy, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. W analizowanym przypadku przez obszar ten rozumie się: przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Zapoznanie się z zebranymi dowodami i materiałami, w tym: z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z dokonanymi w niej zmianami, opiniami, dotyczącymi realizacji przedsięwzięcia wraz z pismami uzupełniającymi, wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz wypowiedzenie się odnośnie zebranych dowodów i materiałów możliwe jest w terminie do dnia 04.10.2021r.

Z niezbędną dokumentacją sprawy zapoznać można się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty,  po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu na wyznaczoną godzinę. Pytania, uwagi i wnioski w przedmiocie prowadzonego postępowania składać można w formie papierowej: w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, elektronicznie: przez ePUAP lub e-mailowo na adres email: sekretariat@prabuty.pl lub k.moscicki@prabuty.pl

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na dokonane przez Wnioskodawcę zmiany dotyczące planowanego do realizacji przedsięwzięcia, konieczność zwrócenia się do organów współdziałających w kwestii wcześniej wyrażonego stanowiska, konieczność zapewnienia stronom postępowania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, przy zachowaniu właściwych terminów wynikających z przepisów prawa, przewidzianych na zawiadamianie stron o podejmowanych czynnościach i dających prawo do wypowiedzenia się odnośnie prowadzonego postępowania, czas niezbędny organowi do przygotowania rozstrzygnięcia w sprawie zakończenie postępowania nie mogło nastąpić w terminie określonym w piśmie GPG.6220.8.2021 z dnia 21.07.2021r. tj. do dnia 31.08.2021r. Przewiduje się, że zakończenie postępowania nastąpi w terminie do dnia 31.10.2021r.

Niniejsze obwieszczenie w dniu 07.09.2021r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 07.09.2021r. na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w miejscowości Gdakowo oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty. Ponadto Obwieszczenie przesłano również do Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2021-09-07
Data publikacji:2021-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:35