GPG.6220.9.2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2021

Obwieszczenie GPG.6220.9.2021 z dnia 07.09.2021r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Obrzynowo o mocy 4,5 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej”, planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 342 i 343 – obr. geod. Obrzynowo.

Działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247) zawiadamiam że w związku z prowadzonym z prowadzonym na wniosek z dnia 26.05.2021r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu: 31.05.2021r.) Copernic sp. z o.o. ul. Lekarska 1 31-203 Kraków, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Świątek postępowaniem administracyjnym w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Obrzynowo o mocy 4,5 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej”, planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 342 i 343 – obr. geod. Obrzynowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach strony postępowania mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. W analizowanym przypadku przez obszar ten rozumie się: przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Zapoznanie się z zebranymi dowodami i materiałami, w tym: z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartą informacyjną przedsięwzięcia i jej uzupełnieniem, opiniami, dotyczącymi realizacji przedsięwzięcia, wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz wypowiedzenie się odnośnie zebranych dowodów i materiałów możliwe jest w terminie do dnia 04.10.2021r.

Z niezbędną dokumentacją sprawy zapoznać można się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty,  po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu na wyznaczoną godzinę. Pytania, uwagi i wnioski w przedmiocie prowadzonego postępowania składać można w formie papierowej: w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, elektronicznie: przez ePUAP lub e-mailowo na adres email: sekretariat@prabuty.pl lub k.moscicki@prabuty.pl

Niniejsze zawiadomienie w dniu 07.09.2021r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 07.09.2021r. na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w miejscowości Obrzynowo oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Ponadto działając na podstawie art. 36 k.p.a informuję, że z uwagi na konieczność uzupełnienia w toku postępowania informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, długi okres oczekiwania na opinię jednego z organów współdziałających, konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym postępowania wydanie rozstrzygnięcia w sprawie nie mogło nastąpić w terminie określonym w art. 35 § 3 k.p.a. Przewiduje się, że zakończenie postępowania nastąpi w terminie do dnia 31.10.2021r.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2021-09-07
Data publikacji:2021-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:51