GPG.6220.1.2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 stycznia 2022

Obwieszczenie GPG.6220.1.2021 z dnia 25.01.2022r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania GPG.6220.1.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 109/40 obręb Raniewo, Gmina Prabuty”.

Działając na podstawie art. 79, w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t. j. Dz. U. 2021 poz. 247) zawiadamia się o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania GPG.6220.1.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 109/40 obręb Raniewo, Gmina Prabuty”.

Postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 109/40 obręb Raniewo, Gmina Prabuty”. wszczęte zostało na wniosek z dnia 11.01.2021r., złożony przez PVE 211 sp. z o.o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C 85-065 Bydgoszcz.

Organem władnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty. Organami władnym do wydania opinii w kwestii konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia były: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie, PGW Wody Polskie. Na podstawie wydanych przez powyższe organy opinii Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 109/40 obręb Raniewo, Gmina Prabuty” i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko przedłożony został do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu 24.09.2021r. Na wezwania Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w dniach 23.11.2021r. i 14.01.2022r. przedłożone zostały uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Organem władnym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W związku z wszczęciem postępowania z udziałem społeczeństwa informuje się, że istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, a także możliwość składania do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty uwag i wniosków w przedmiocie sprawy - w terminie 30 dni, licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Do niezbędnej dokumentacji sprawy należą:

 1. wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami;
 2. wymagane przez przepisy:
  1. postanowienia organu właściwego do wydania decyzji,
  2. stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.

Z niezbędną dokumentacją sprawy zapoznać można się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty,  po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu na wyznaczoną godzinę. Uwagi i wnioski w przedmiocie prowadzonego postępowania składać można:

 1. w formie pisemnej- w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty;
 2. ustnie do protokołu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres email: sekretariat@prabuty.pl

Organem władnym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie w dniu 25.01.2022r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Obwieszczenie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 25.01.2022 r. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kleczewo oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-01-25
Data publikacji:2022-01-25
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:230